26 Μάι 2021

Ποιοί απαλλάσσονται από τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων

Ποιοί απαλλάσσονται από τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων

Διευκρινίσεις για τις κατηγορίες των φορολογούμενων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων, αλλά και για όσους μειώνεται το “πέναλτι” αν δεν συγκεντρώσουν το προβλεπόμενο όριο ( 30% επί του εισοδήματός τους) παρέχει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για το 2020 δεν επιβαρύνονται με προσαύξηση φόρου, εφόσον δεν συγκέντρωσαν το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων, οι πληγέντες από την πανδημία (όσοι εντάχθηκαν σε αναστολές συμβάσεων και «Συνεργασία», όσοι έλαβαν μειωμένα ενοίκια και οι επαγγελματίες πληττόμενων ΚΑΔ), αλλά και οι άνω των 60 ετών

Ειδικότερα, με την απόφαση εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους σε ό,τι αφορά το μέτρο των ηλεκτρονικών δαπανών καθώς η πανδημία και οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα μείωσαν τα εισοδήματα και έκαναν δυσκολότερη τη συγκέντρωσή των e-αποδείξεων.

Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την προσαύξηση του φόρου σε περίπτωση που δεν πραγματοποίησαν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι οι εξής:

 • Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 • Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19
 • Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.
 • Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.
 • Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID – 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.
 • Οι φορολογούμενοι που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

2. Δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εισοδήματα με έκτακτο χαρακτήρα, καθώς και έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσης της πανδημίας. Αυτά τα εισοδήματα έκτακτου χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα:

– Οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης και το καταβαλλόμενο ασφάλιστρο  στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

– Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής.

– Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

– Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

– Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα.

 3. Θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για το φορολογικό έτος 2020, για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται του απαιτούμενου, ως εξής:

– Για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι μεν χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι υψηλότερο του 20% αυτού, επιβάλλεται φόρος 11% επί της διαφοράς μεταξύ απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών που πραγματοποιηθήκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000€, απαιτείται να δηλώσει εντός του φορολογικού έτους 2020 δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσού τουλάχιστον 4.500€ (15.000*30%=4.500). Εάν αυτός δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ανέρχονται στο 25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενου του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού τους εισοδήματος (15.000*25%=3.750€), τότε η προσαύξηση του φόρου θα είναι ίση με 82,5€ [(4.500-3.750)*11%=82,5].

 – Για τις περιπτώσεις, όπου το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020, υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε η προσαύξηση του φόρου , αποτελείται από το άθροισμα δύο επί μέρους ποσών (α+β) και υπολογίζεται: α) ως το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22% και, επιπροσθέτως, β) από το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 11%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 1.850 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 19.000*30% = 5.700€), θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου ίση με 638€ (429€+209€). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 429€ αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών {[(20%*19.000)-1850]*22% = 429€}. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης των 209€ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος {[(30%*19.000)-(20%*19.000)]*11%=209€}.

19 Μάι 2021

Η ρύθμιση «σκούπα» για τα χρέη της πανδημίας

Η ρύθμιση «σκούπα» για τα χρέη της πανδημίας

Σε μία νέα ενιαία ρύθμιση διάρκειας 6 ετών, θα ενταχθούν όλα τα χρέη της πανδημίας από φόρους και Επιστρεπτέες Προκαταβολές.

Σε μία νέα ενιαία ρύθμιση με περισσότερες δόσεις διάρκειας 6 ετών, θα ενταχθούν όλα τα χρέη της πανδημίας που δημιουργήθηκαν είτε από απλήρωτους φόρους είτε από τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο που μελετούν οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με αρμόδιο κυβερνητικό αξιωματούχο, το οικονομικό επιτελείο επανεξετάζει το πλαίσιο της ρύθμισης για τα χρέη της πανδημίας, με στόχο να διευκολυνθούν οι οφειλέτες για την αποπληρωμή τους, αναγνωρίζοντας ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, από το 2022 να πληρώνουν και τα παλαιά χρέη και τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η ρύθμιση θα είναι «πακέτο» για όλες τις οφειλές και συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει τόσο τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από απλήρωτους φόρους και δόσεις ρυθμίσεων από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, καθώς και τις οφειλές που προκύπτουν από τους επτά κύκλους των Επιστρεπτέων Προκαταβολών.

Πρόκειται για χρέη ύψους 2 δισ. ευρώ, που προέρχονται από απλήρωτους φόρους και οφειλές ύψους περίπου 4,5 – 5 δισ. ευρώ που προέρχονται από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές.

Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται στο υπουργείο Οικονομικών:

 • Στα χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2020, θα προστεθούν και τα χρέη των επομένων μηνών από τον Ιούλιο του 2020 και μετά. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα μπορούν να ρυθμιστούν από τον Ιανουάριο του 2022 σε 24 ή 48 δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή 5% αντίστοιχα.
 • Στα χρέη από φόρους θα προστεθούν και το τμήμα των Επιστρεπτέων Προκαταβολών που πρέπει να επιστρέψει κάθε επιχειρηματίας (από 70% έως 50%). Με βάση την τελευταία εξαγγελία οι οφειλές από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές, θα επιστραφούν σε 60 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2022.
 • Θα ενταχθούν στα υπό ρύθμιση χρέη και οι οφειλές από τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.
 • Η νέα σκέψη του ΥΠΟΙΚ που συζητεί με τους θεσμούς είναι το άθροισμα όλων των οφειλών να αποκληρωθεί μέσα από διευρυμένη ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων, με διαφοροποίηση του επιτοκίου, το οποίο θα είναι υψηλότερο, εάν επιλεγούν οι περισσότερες δόσεις.

Η κυβέρνηση είχε προτείνει στους θεσμούς την αναβίωση των 120 δόσεων για τις συγκεκριμένες οφειλές, απορρίφθηκε όμως από τους θεσμούς και ο πήχης των διεκδικήσεων είναι τώρα, μέχρι σε 72 δόσεις ή έξι χρόνια αποπληρωμής.

Ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν

Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν:

 • Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή.
 • Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήττονται από την κρίση, παρουσιάζουν μείωση του τζίρου και υπάγονται στις λίστες με τους πληττόμενους. 
10 Μάι 2021

Για ποιους ασφαλισμένους χτυπάει η «καμπάνα» των ορίων ηλικίας

Για ποιους ασφαλισμένους χτυπάει η «καμπάνα» των ορίων ηλικίας

Οι νέες προϋποθέσεις που ισχύουν από το 2022 τρομάζουν 150.000 ασφαλισμένους και σπεύδουν για συνταξιοδότηση

Έκρηξη των αιτήσεων συνταξιοδότησης αναμένεται στο β’ εξάμηνο του 2021 καθώς 150.000 ασφαλισμένοι θα επιχειρήσουν να προλάβουν τα χειρότερα και να κατοχυρώσουν το δικαίωμα σύνταξης.

Αιτία της πρεμούρας είναι οι αλλαγές στα όρια ηλικίας που έρχονται από την 1η-1-2022, για τα οποία ναι μεν καθησυχάζει το υπουργείο Εργασίας, αλλά οι ασφαλισμένοι έχουν λόγους να ανησυχούν.

Αφενός τα οικονομικά δεδομένα του ΕΦΚΑ τόσο το 2020 όσο και φέτος, δέχονται ισχυρές πιέσεις και τα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτοξεύονται, αφετέρου, σε ακόμη χειρότερη κατάσταση είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος εμφανίζει πρωτογενή ελλείμματα και έχει εκτοξευτεί το χρέος πάνω από το 200% του ΑΕΠ.

Αναλυτικότερα, στις 31-12 2021 λήγει το μεταβατικό καθεστώς του νόμου 4336/2015, που προέβλεπε σχετικά ανώδυνες προσαρμογές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και από την 1-1-2022, ισχύουν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, από την 1-1-2022, θα ισχύουν τα γενικά όρια συνταξιοδότησης που προβλέπει ο ν. 4336/2015, τα οποία συνοψίζονται στη συνταξιοδότηση με 40 χρόνια ασφάλισης και 62ο έτος ή με τουλάχιστον15 χρόνια ασφάλισης στο 67ο έτος και άνω.

Το υπουργείο Εργασίας, έχει επιχειρήσεις να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις, σε μια προσπάθεια να ανακόψει το κύμα φυγής, το οποίο εκτός των άλλων θα εκτινάξει στα ύψη το κόστος για τον ΕΦΚΑ, καθώς θα πάψει να εισπράττει από τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλει και συντάξεις.

Εάν οι νέες συνταξιοδοτήσεις ανέλθουν στις 150.000 που υπολογίζουν οι ειδικοί, τότε το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 1,2 με 1,4 δισ. ευρώ, ποσό που θα μετατρέψει σε ελλειμματικό τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, με περαιτέρω κινδύνους για το ασφαλιστικό.

Το υπουργείο Εργασίας έχει δηλώσει ότι όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τα προηγούμενα έτη, ή θεμελιώνουν φέτος, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα ή δεν θα κάνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, θα μπορούν να το πράξουν και από την 1η-1-2022 και συνεπώς δεν θίγεται το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα.

Για ποιους ασφαλισμένους χτυπάει η «καμπάνα»

Η αγωνία για την τύχη της απονομής της σύνταξης χτυπάει για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων:

Ιδιωτικός τομέας, για πλήρη σύνταξη,  Άνδρες- Γυναίκες:

 • Με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011 και συνολικά 10.800 ημέρες με ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1961.
 • Με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 και συνολικά 11.100 ημέρες με ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1960.

Άνδρες και γυναίκες με ασφάλιση σε βαρέα και ανθυγιεινά με:

 • 4500/3600 βαρέα ένσημα από 1/1/2013 σε ηλικία 62 ετών.
 • 10500/7500 βαρέα ένσημα και 62 ετών για πλήρη σύνταξη και 60 ετών για μειωμένη.

Ελεύθεροι επαγγελματίες  (πρώην ΟΑΕΕ), Άνδρες – γυναίκες:

 • Με 35ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1960.
 • Με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2010 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965 για μειωμένη σύνταξη.
 • Με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2011 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964 για μειωμένη σύνταξη.
 • Με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2012 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962 για μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2010. απαιτούμενη ηλικία τα 53 έτη:

 • Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2011, με απαιτούμενη ηλικία τα 53 έτη και 9 μήνες.
 • Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012. Απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών.
 • Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1963 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2013. Απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.
 • Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1962 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2014 με απαιτούμενη ηλικία τα 59 έτη και 6 μήνες.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Για τους δημοσίους υπαλλήλους οι προϋποθέσεις είναι πιο ευνοϊκές και συγκεκριμένα για πλήρη σύνταξη προβλέπεται:

 • Με 25ετία το 2010 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 2 μηνών.
 • Με 25ετία το 2010 και συνολικά 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Με 25ετία το 2011 και συνολικά 36έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Μητέρες ανηλίκων Με 25ετία το 2010 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965.
 • Γονείς ανηλίκων (άνδρες- γυναίκες): Με 25ετία το 2011 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964 και με 25ετία το 2012 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962.
 • Για μειωμένη σύνταξη, σε ότι αφορά στους άνδρες που διορίστηκαν από 1/1983 έως 12/1992, προβλέπεται ότι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, αν συμπλήρωσαν 25ετία το 2011, σε ηλικία 56 ετών και με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών.
 • Για τις γυναίκες που διορίστηκαν από 1/1983 έως 12/1992 μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη, με 25ετία το 2010, σε ηλικία 55 ετών, με 25ετία το 2011 σε ηλικία 56 ετών και με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών.
 • Οι ασφαλισμένοι προ του 1983, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 και οι άνδρες είναι 60 ετών και οι γυναίκες 55 ετών.
05 Μάι 2021

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται ο λογαριασμός σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται ο λογαριασμός σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Τη φάση των φθηνών κρατικών δανείων κλείνει το υπουργείο Οικονομικών αποστέλλοντας τον λογαριασμό με τα ποσά που θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος περίπου 500.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εκτιμάται ότι ως τα μέσα Μαΐου όσοι ενισχύθηκαν από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα έχουν δει στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Taxisnet τα ποσά των δανείων που θα εμφανιστούν ως οφειλές και καλούνται να τα επιστρέψουν.

Ο 7ος κύκλος φθηνών κρατικών δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ που ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου θα είναι η τελευταία ένεση ρευστότητας σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με αυτή τη μορφή καθώς ήδη στο οικονομικό επιτελείο προχωρούν στην αντικατάσταση της με το νέο μοντέλο στοχευμένων ενισχύσεων για την επανεκκίνηση των κλάδων που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία.

Το στίγμα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχεδιασμό έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει επιστρεπτέα προκαταβολή 8, καθώς αυτή «υποκαθίσταται από τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τις μικρότερες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές και τα ειδικά προγράμματα επανεκκίνησης, που τον Μάιο και τον Ιούνιο θα υπάρξουν για εστίαση, τουρισμό, γυμναστήρια και παιδότοπους».

Με την απόσυρση των κρατικών δανείων η ΑΑΔΕ αναμένεται έως τα μέσα Μαΐου να αναρτήσει στο Taxisnet αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας,  καθώς και το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει στο κράτος προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν πως θα αποπληρώσουν την οφειλή, Οι δυνατότητες που δίνονται είναι:

 1. Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2022.
 2. Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.
 3. Nα επιλέξουν όσοι είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020, αντί του κουρέματος της οφειλής των τριών πρώτων φάσεων, το οποίο φτάνει στο 50% να λάβουν «επιταγή» η οποία θα έχει αξία, ίση με το 35% των ποσών που έλαβε αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις με την οποία θα μπορούν αποπληρωθούν φετινές φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Σε αυτήν τη περίπτωση θα πρέπει να εξοφληθεί το 100% της Επιστρεπτέας σε 60 δόσεις από 31/1/2022.

Στις επιστρεπτέες προκαταβολές 4, 5, 6 και 7 το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως την 31η Ιουλίου 2021.

Για τους επαγγελματίες που έλαβαν «κρατικό δάνειο» κατά τις τρεις πρώτες φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής, υπάρχει «κούρεμα» του ποσού που έλαβαν κατά 30% της οφειλής, για όσους έκλεισαν το 2020 με απώλειες εσόδων από 15% έως 30%, ενώ γλιτώνουν το 50% των επιστρεπτέων προκαταβολών, όσοι είχαν μείωση τζίρου το 2020, σε σχέση με το 2019, πάνω από 30%.

Απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση θέσεων εργασίας ενώ οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν δεν επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός εάν με βάση τα παραπάνω εντάσσονται στο πιο ευνοϊκό καθεστώς του 50%.

27 Απρ 2021

Νέος προληπτικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στις μισθώσεις τύπου airbnb!

Νέος προληπτικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στις μισθώσεις τύπου airbnb!

Η συμφωνία που πέτυχε με τρεις πλατφόρμες – Όλα τα στοιχεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα μεταβιβάζονται αυτόματα στο Taxisnet

Προληπτικό έλεγχο θα ασκεί η ΑΑΔΕ στις μισθώσεις τύπου airbnb, μετά τις συμφωνίες που υπέγραψε η ΑΑΔΕ με δύο από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Με τις συμφωνίες αυτές, που τίθενται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2021, οι πλατφόρμες θα μεταβιβάζουν στο Taxisnet όλα τα στοιχεία όλων των μισθώσεων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στον συγκεκριμένο τομέα, που είναι τεράστια, όπως απέδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ κατά τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικότερα η συμφωνία που υπογράφηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή και της Airbnb, της Booking.com και της VRBO, του Ομίλου της Expedia προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Επίσης, οι πλατφόρμες θα ενημερώσουν, όσον αφορά στα ήδη καταχωρημένα ακίνητα, για την υποχρέωση παροχής του αριθμού καταχώρισής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και για τους κινδύνους της μη συμμόρφωσης.

Ακόμη, οι πλατφόρμες συμφωνούν, ότι, μετά από σχετική ειδοποίηση της ΑΑΔΕ, θα αφαιρούν όλες τις καταχωρίσεις που δεν παρείχαν τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου  ή την δικαιολογημένη εξαίρεση, όπως ορίζει ο νόμος.

Οι συμφωνημένες διαδικασίες θα επανεξετάζονται ετησίως, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2021.

«Το ορόσημο αυτό βέλτιστης πρακτικής μάς επιτρέπει να παρακολουθούμε και να ενισχύουμε περαιτέρω τη συμμόρφωση των φορολογουμένων, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού για τις πλατφόρμες στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η συμφωνημένη διαδικασία συνιστά μια εκ των προτέρων σχεδιασμένη διαδικασία συμμόρφωσης για όποιον προγραμματίζει να εισέλθει στη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα του διαλόγου και της συνεργασίας μας και της καινοτόμου πρωτοβουλίας που στο τέλος της ημέρας ωφελεί όλα τα μέρη», σχολίασε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Ο Γενικός Διευθυντής Ιταλίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Airbnb, Giacomo Trovato δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία είναι μεγάλη είδηση για τους οικοδεσπότες της Airbnb και θα διευκολύνει περισσότερους ανθρώπους στην Ελλάδα να διαμοιράζουν τα σπίτια τους. Δεσμευόμαστε να δουλεύουμε με κυβερνήσεις και αρχές σε τέτοιου είδους συνεργασίες που βοηθούν τις οικογένειες και στηρίζουν τον υπεύθυνο τουρισμό».

«Είμαστε ευχαριστημένοι με την παραγωγική συνεργασία με την ΑΑΔΕ για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας που παρέχει σαφήνεια και διαφάνεια για όλους στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα», δήλωσε η κ. Inge Janssen, Επικεφαλής Σχέσεων με τον Δημόσιο Τομέα Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Booking.com.

«Πιστεύουμε ότι η σαφής, εφαρμόσιμη νομοθεσία για όλους τους παίκτες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος Μητρώου όπως αυτό, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι όλοι παίζουν με τους ίδιους κανόνες, εξασφαλίζοντας έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα για τους ταξιδιώτες, τους ιδιοκτήτες σπιτιών και τις τοπικές οικονομίες».

23 Απρ 2021

Πόσους και ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ελέγχει ήδη η Εφορία

Πόσους και ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ελέγχει ήδη η Εφορία

Τι αποκαλύπτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ – Πότε είναι ύποπτες οι καταθέσεις – Πώς ελέγχονται

Οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων των φορολογουμένων αποτελούν κεντρική προτεραιότητα για το 2021, όπως αποκαλύπτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος.

Το σχέδιο εστιάζει στη διενέργεια δεκάδων χιλιάδων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων σε όλη την οικονομική δραστηριότητα, αλλά βασικός μοχλός κάθε μορφής ελέγχου είναι ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων.

Εκτός από τους γενικούς ελέγχους επί των τραπεζικών καταθέσεων, θα πραγματοποιηθεί και το άνοιγμα 630 τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι σχετίζονται με σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021 αναφέρεται σχετικά ότι μέσα στους στόχους είναι και η «διενέργεια τουλάχιστον 630 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.».

Πρόκειται για τη… special φοροδιαφυγή που διενεργείται από κυκλώματα τα οποία χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους και εντοπίζονται δύσκολα. Ωστόσο, με το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, η διαδικασία εντοπισμού διευκολύνεται σημαντικά.

Όλες οι καταθέσεις στο στόχαστρο

Ωστόσο οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων δεν περιορίζονται μόνο στις συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά ο αριθμός των συγκεκριμένων ελέγχων είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των ελέγχων των τραπεζικών και γενικά των χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Στόχος είναι ο εντοπισμός φοροδιαφυγής, μέσα από αδήλωτα εισοδήματα, εφόσον αυτά «περνάνε» μέσα από το τραπεζικό σύστημα.

Τους ελέγχους διενεργεί το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» το οποίο είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών. 

Εφόσον ο Χ φορολογούμενος ελέγχεται από τις φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή, μέσω του «Big Brother» των τραπεζικών λογαριασμών, αναζητούνται στοιχεία για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του.

Τα στοιχεία διασταυρώνονται με εκείνα των φορολογικών δηλώσεων και αν προκύπτουν διαφορές ο υπόχρεος, καλείται για εξηγήσεις. Στην περίπτωση που, ο ελεγχόμενος δεν πείσει τους ελεγκτές για τη νομιμότητα προέλευσης των χρημάτων που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του, τότε, το ποσό φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική  δραστηριότητα.

Εκτός του φόρου επιβάλλονται πρόστιμο, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εάν αφορά σε προηγούμενα έτη, και φυσικά ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στις περιπτώσεις το «χαράτσι» της Εφορίας για αδήλωτες καταθέσεις ξεπερνάει το 50% των ποσών και συνήθως κυμαίνεται από το 65% – έως και πάνω από το 90%, ανάλογα με την παλαιότητα.

Πότε είναι ύποπτες οι καταθέσεις

Σε ότι αφορά στον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς, καθόσον αναλήψεις / καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές-κινήσεις που δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη φορολογητέο εισόδημα.

Έτσι, περαιτέρω μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών εξετάζονται και διερευνάται ο λόγος που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών αφού προσκομίσει ο φορολογούμενος τα σχετικά έγγραφα.

Δηλαδή το θέμα που πρέπει να εξετάζεται, δεν είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ανάληψης και κατάθεσης στον ίδιο ή άλλο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά αν τα αναληφθέντα ποσά υπερκαλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών, έτσι ώστε να μην δικαιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις ίσου ή άλλου ποσού στον  ίδιο ή άλλο λογαριασμό.

Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί από τον έλεγχο ότι, οι συγκεκριμένες αναλήψεις που έγιναν από τον φορολογούμενο από έναν ή περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή η επανακατάθεση των ποσών αυτών σε ίδιους ή άλλους λογαριασμούς.

Επιπλέον, σημειώνει η ΑΑΔΕ, ο έλεγχος κρίνει και τεκμηριώνει εάν πρόκειται ή όχι για «πρωτογενείς καταθέσεις», δηλαδή για ποσά που προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται από αναλήψεις από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.

23 Απρ 2021

Ακίνητα: Έκπτωση φόρου 40% για ανακαινίσεις-Δικαιούχοι και επιλέξιμες δαπάνες

Ακίνητα: Έκπτωση φόρου 40% για ανακαινίσεις-Δικαιούχοι και επιλέξιμες δαπάνες

Έκπτωση φόρου στο 40% των δαπανών για ανακαίνιση ή επισκευή κτιρίου, που πραγματοποιήθηκε από το 2020 μέχρι τώρα ή πρόκειται να γίνει έως και τα τέλη του 2022 δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη χθες (22/4). 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων και πραγματοποιούνται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022. Σύμφωνα με την ΚΥΑ  η έκπτωση θα κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των επιλέξιμων δαπανών για τη λήψη των παραπάνω υπηρεσιών, με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών για τα έτη 2020, 2021 και 2022 τα 16.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται, συνεπώς, συνολικά στα 6.400 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες υλικών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση είναι η απόδειξη των δαπανών με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να μην έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το μέτρο καλύπτει κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

Οι δικαιούχοι 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή:

Δικαιούχοι της έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Επίσης, δικαιούχοι είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
Εάν οι δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους κτιρίου, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών εξοφλεί ηλεκτρονικά τις δαπάνες και αυτές λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή.

Οι επιλέξιμες δαπάνες 

Οι επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό
 • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα
 •  Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Οι επιλέξιμες λειτουργικές-αισθητικές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Συντήρηση/επισκευή στέγης
 • Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
 • Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
 • Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
22 Απρ 2021

Συνδέονται Taxisnet και Κτηματολόγιο και έρχεται αναδρομικός ΕΝΦΙΑ!

Συνδέονται Taxisnet και Κτηματολόγιο και έρχεται αναδρομικός ΕΝΦΙΑ!

Η ΑΑΔΕ προαναγγέλλει τη σύζευξη των δύο συστημάτων εντός του 2021 και ξεκινάει τις διασταυρώσεις.

Τη σύνδεση του αρχείου του Ε9 στο Taxisnet, με το αρχείο του Κτηματολογίου, προαναγγέλλει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021.

Στόχος είναι η διασταύρωση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στα δύο συστήματα και ο εντοπισμός όσων ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας έχουν δηλώσει «άλλα» στο Κτηματολόγιο και άλλα στην Εφορία.

Σε όσους εντοπιστούν διαφορές, θα σταλούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα τους καταλογίζεται ο επιπλέον ΕΝΦΙΑ, για όλα τα έτη, στα οποία η ακίνητη περιουσία που είχαν στην κατοχή τους ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν δηλώσει στο Ε9.

Στο Eπιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ γίνεται λόγος για «Διαλειτουργικότητα Κτηματολογίου με στοιχεία ακίνητης περιουσίας (Ε9)».

Έτσι, με τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και θα εντοπίζουν άμεσα όλα τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ) που υπάρχουν δηλωμένα τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές και τα οποία δεν είναι δηλωμένα στο έντυπο Ε9.

Η ΑΑΔΕ έχει ενδείξεις ότι υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν δηλώσει τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει στην εφορία είτε ολόκληρα ή δεν εμφανίζουν το πραγματικό τους εμβαδόν.

Συγκεκριμένα αρκετοί  αποκρύπτουν από την εφορία την πραγματική τους ακίνητη περιουσία, για να αποφεύγουν την πληρωμή φόρων και συγκεκριμένα:

 • Του ΕΝΦΙΑ είτε με την απόκρυψη ολόκληρου του ακινήτου είτε με την δήλωση στην εφορία μειωμένου εμβαδού.
 • Των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης. Η υποεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας στην εφορία, οδηγεί σε μειωμένα τεκμήρια και άρα την πληρωμή λιγότερου φόρου, εάν το πραγματικό εισόδημα είναι μικρότερο από πραγματικές τεκμαρτές δαπάνες.
 • Την αποφυγή των κατασχέσεων για χρέη προς την εφορία ή τις τράπεζες.

Μετά τη διασταύρωση των δύο ηλεκτρονικών αρχείων, το Taxisnet θα προβαίνει αυτόματα στον καταλογισμό φόρων και προστίμων για τα ακίνητα που είτε δεν δηλωθεί καθόλου είτε δηλώθηκαν με μικρότερο εμβαδόν.

Οι φορολογούμενοι έχουν την ευχέρεια να προβούν σε διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων τους, που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά χρειάζονται επικαιροποίηση, μέχρι την 31η Μαΐου 2021 χωρίς πρόστιμα.

Ήταν προαπαιτούμενο

Η διασύνδεση του taxisnet με το Εθνικό Κτηματολόγιο ήταν προαπαιτούμενο των αξιολογήσεων από την τρόικα και είχε δρομολογηθεί από τον Ιανουάριο του 2018, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, με την οποία καθορίζονται ο τρόπος, οι  όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η εν λόγω απόφαση προβλέπει:

 • Τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων αφορά στην παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων.
 • Την ανταλλαγή μεταξύ των φορέων των στοιχείων και των δεδομένων που συλλέγουν και τηρούν, δύναται να επιτυγχάνεται τεχνικά με δύο εναλλακτικούς τρόπους και συγκεκριμένα τη μαζική αποθήκευση και διακίνησή τους με ψηφιακά μέσα μεταφοράς και με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
 • Τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι δύο φορείς δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.
 • Η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων διέπεται από την αρχή της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
22 Απρ 2021

Έκτακτα μέτρα μείωσης φόρων και εισφορών- Ποιοι και πόσο ωφελούνται

Έκτακτα μέτρα μείωσης φόρων και εισφορών- Ποιοι και πόσο ωφελούνται

Θα ισχύσουν για τα εισοδήματα 2021, 2022 και επομένων ετών. Το κόστος για τον προϋπολλογισμό υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ

Πακέτο μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, άνω των 2,5 δισ. ευρώ που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2021, του 2022 και των επομένων ετών  ανακοινώθηκαν μετά από σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόκειται για τη μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος, τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και για το 2022, όπως επίσης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Τα μέτρα συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς και εντάσσονται στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας και είναι τα ακόλουθα:

 1. Μειώνεται σε μόνιμη βάση από φέτος, για όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100%, στο 55%. Η προκαταβολή φόρου για το 2022 υπολογίζεται με βάση το εισόδημα που θα δηλωθεί φέτος. Το μέτρο ανακουφίζει όσους κατάφεραν να επιτύχουν αυξημένα κέρδη το 2020, οι οποίοι είναι ελάχιστοι, ενώ για τους περισσότερους, λόγω της πανδημίας τα κέρδη είναι ελάχιστα ή και μηδενικά.
 2. Μειώνεται σε μόνιμη βάση, από φέτος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Για φέτος η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 70%, από το 100%, ενώ από το 2022, η προκαταβολή φόρου θα αυξηθεί στο 80% και θα παραμείνει (υποτίθεται) σε μόνιμη βάση.
 3. Μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022, για το φορολογικό έτος δηλαδή του ‘21, ο συντελεστής φόρων όλων των νομικών προσώπων και όλων των νομικών οντοτήτων από το 24% στο 22%. Η μείωση αφορά στα καθαρά κέρδη που θα αποκτηθούν και θα δηλωθούν φέτος (2021) και θα φορολογηθούν το 2022. Τα κέρδη του 2020 θα φορολογηθούν με τον συντελεστή 24%. Σημειώνεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα ο εισαγωγικός συντελεστής της κλίμακας φορολογίας μειώθηκε, για τα εισοδήματα του 2020 που θα φορολογηθούν φέτος, στο 9% από το 22%.
 4. Παρατείνεται και για το 2022, η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνεται παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2022, όπως ισχύει και για φέτος.
 5. Παρατείνεται η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και για το 2022, μειώνοντας το κόστος ασφάλισης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Ποιοί και πόσο ωφελούνται

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σημαίνουν τα ακόλουθα:

 • Επιχείρηση-νομικό πρόσωπο που θα εμφανίσει για πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος 2021, θα πλήρωνε το 2022 φόρο 24% και επιπλέον προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%), δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή 3.960 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 840 ευρώ.
 • Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πλήρωνε φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου άλλα 900 ευρώ (9%), δηλαδή σύνολο 1.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου 495 ευρώ (9%*55%), σύνολο 1.395 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 405 ευρώ.

Το κόστος της μείωσης των προκαταβολών φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα αλλά η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων θα κοστίσουν περίπου 900 εκατ. ευρώ για το 2021 και υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια.

13 Απρ 2021

Ποιοί μπαίνουν στη Γέφυρα 2 για επιδότηση δόσεων δανείου

Ποιοί μπαίνουν στη Γέφυρα 2 για επιδότηση δόσεων δανείου

Επιχειρήσεις μικρές και μεσαίου μεγέθους καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες που αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία και έχουν ενταχθεί σε έκτακτα μέτρα προστασίας (βάσει ΚΑΔ), έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων (“Γέφυρα 2”), υποβάλλοντας αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 9 Μαϊου. Η πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει και μέχρι το βραδύ της Παρασκευής υποβλήθηκαν 4.160 αιτήσεις: 2.468 αιτήσεις από πολύ μικρές επιχειρήσεις, 1.147 από ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, 479 από μικρές επιχειρήσεις και 66 από εταιρείες μεσαίου μεγέθους (βάσει τζίρου και απασχολούμενου προσωπικού).

 Προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους, το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει αναλυτικές διευκρινίσεις ως προς το ποιοί μπορούν να ενταχθούν, με ποιά κριτήρια και για ποιές δανειακές υποχρεώσεις.

 • Επιδοτούνται όλες οι οφειλές- εξυπηρετούμενες, σε καθυστέρηση και καταγγελμένες.
 • Για τις ενήμερες ή σε καθυστέρηση λαμβάνεται ως βάση η 31η Δεκεμβρίου 2020
 • Από τις καταγγελμένες επιδοτούνται όποιες καταγγέλθηκαν μετά τις 31.12.2018.

Τα κριτήρια κατά περίπτωση

Οσον αφορά τα κριτήρια, το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει ότι πέραν της μείωσης τζίρου, για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνονται υπόψη το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ για  τις μικρές-μεσαίες πρόσθετο βασικό κριτήριο είναι ο ετήσιος τζίρος.

Ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας που δεν απασχολεί εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

 1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν σημαντική μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20% κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019
 2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
 3. Η ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ
 4. Να μην έχει καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα συνολικής αξίας άνω των 40.000 ευρώ.
 5. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των οφειλών που μπορεί να επιδοτηθούν, να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Πολύ μικρή ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας που απασχολεί έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή, θα πρέπει:

 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
 2. Η ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία  να μην υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ
 3. Οι καταθέσεις να μην υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ
 4. Εάν διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές. ομόλογα  κλπ), η συνολική αξία τους να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

 1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ
 2. Η ακίνητη – μη υποθηκευμένη – περιουσία της να μην υπερβαίνει σε αξίας τα 10 εκατ. ευρώ
 3. Οι καταθέσεις της να μην υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ
 4. Εάν διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές. ομόλογα  κλπ), η συνολική αξία τους να μην υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

Μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενη οφειλή θα πρέπει:

 1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της να έιναι έως 50 εκατ. ευρώ
 2.  Η αξία της ακίνητης – μη υποθηκευμένης – περιουσίας της να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ
 3. Οι καταθέσεις της να μην υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ
 4. Εάν διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές. ομόλογα  κλπ), η συνολική αξία τους να μην υπερβαίνει τα3,75 εκατ. ευρώ.