26 Μάι 2021

Ποιοί απαλλάσσονται από τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων

Ποιοί απαλλάσσονται από τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων

Διευκρινίσεις για τις κατηγορίες των φορολογούμενων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων, αλλά και για όσους μειώνεται το “πέναλτι” αν δεν συγκεντρώσουν το προβλεπόμενο όριο ( 30% επί του εισοδήματός τους) παρέχει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικά για το 2020 δεν επιβαρύνονται με προσαύξηση φόρου, εφόσον δεν συγκέντρωσαν το απαιτούμενο ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων, οι πληγέντες από την πανδημία (όσοι εντάχθηκαν σε αναστολές συμβάσεων και «Συνεργασία», όσοι έλαβαν μειωμένα ενοίκια και οι επαγγελματίες πληττόμενων ΚΑΔ), αλλά και οι άνω των 60 ετών

Ειδικότερα, με την απόφαση εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους σε ό,τι αφορά το μέτρο των ηλεκτρονικών δαπανών καθώς η πανδημία και οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα μείωσαν τα εισοδήματα και έκαναν δυσκολότερη τη συγκέντρωσή των e-αποδείξεων.

Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την προσαύξηση του φόρου σε περίπτωση που δεν πραγματοποίησαν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι οι εξής:

 • Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.
 • Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19
 • Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.
 • Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 2020.
 • Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID – 19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.
 • Οι φορολογούμενοι που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

2. Δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα επί του οποίου υπολογίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εισοδήματα με έκτακτο χαρακτήρα, καθώς και έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών εξάπλωσης της πανδημίας. Αυτά τα εισοδήματα έκτακτου χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα:

– Οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής σύμβασης εργασίας ή άλλης σύμβασης και το καταβαλλόμενο ασφάλιστρο  στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

– Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής.

– Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

– Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

– Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα.

 3. Θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για το φορολογικό έτος 2020, για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται του απαιτούμενου, ως εξής:

– Για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι μεν χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι υψηλότερο του 20% αυτού, επιβάλλεται φόρος 11% επί της διαφοράς μεταξύ απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών που πραγματοποιηθήκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000€, απαιτείται να δηλώσει εντός του φορολογικού έτους 2020 δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ποσού τουλάχιστον 4.500€ (15.000*30%=4.500). Εάν αυτός δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ανέρχονται στο 25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενου του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού τους εισοδήματος (15.000*25%=3.750€), τότε η προσαύξηση του φόρου θα είναι ίση με 82,5€ [(4.500-3.750)*11%=82,5].

 – Για τις περιπτώσεις, όπου το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020, υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε η προσαύξηση του φόρου , αποτελείται από το άθροισμα δύο επί μέρους ποσών (α+β) και υπολογίζεται: α) ως το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22% και, επιπροσθέτως, β) από το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 11%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 1.850 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 19.000*30% = 5.700€), θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση του φόρου ίση με 638€ (429€+209€). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 429€ αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών {[(20%*19.000)-1850]*22% = 429€}. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης των 209€ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος {[(30%*19.000)-(20%*19.000)]*11%=209€}.

19 Μάι 2021

Η ρύθμιση «σκούπα» για τα χρέη της πανδημίας

Η ρύθμιση «σκούπα» για τα χρέη της πανδημίας

Σε μία νέα ενιαία ρύθμιση διάρκειας 6 ετών, θα ενταχθούν όλα τα χρέη της πανδημίας από φόρους και Επιστρεπτέες Προκαταβολές.

Σε μία νέα ενιαία ρύθμιση με περισσότερες δόσεις διάρκειας 6 ετών, θα ενταχθούν όλα τα χρέη της πανδημίας που δημιουργήθηκαν είτε από απλήρωτους φόρους είτε από τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο που μελετούν οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με αρμόδιο κυβερνητικό αξιωματούχο, το οικονομικό επιτελείο επανεξετάζει το πλαίσιο της ρύθμισης για τα χρέη της πανδημίας, με στόχο να διευκολυνθούν οι οφειλέτες για την αποπληρωμή τους, αναγνωρίζοντας ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, από το 2022 να πληρώνουν και τα παλαιά χρέη και τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η ρύθμιση θα είναι «πακέτο» για όλες τις οφειλές και συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει τόσο τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από απλήρωτους φόρους και δόσεις ρυθμίσεων από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, καθώς και τις οφειλές που προκύπτουν από τους επτά κύκλους των Επιστρεπτέων Προκαταβολών.

Πρόκειται για χρέη ύψους 2 δισ. ευρώ, που προέρχονται από απλήρωτους φόρους και οφειλές ύψους περίπου 4,5 – 5 δισ. ευρώ που προέρχονται από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές.

Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται στο υπουργείο Οικονομικών:

 • Στα χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2020, θα προστεθούν και τα χρέη των επομένων μηνών από τον Ιούλιο του 2020 και μετά. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα μπορούν να ρυθμιστούν από τον Ιανουάριο του 2022 σε 24 ή 48 δόσεις, με επιτόκιο 2,5% ή 5% αντίστοιχα.
 • Στα χρέη από φόρους θα προστεθούν και το τμήμα των Επιστρεπτέων Προκαταβολών που πρέπει να επιστρέψει κάθε επιχειρηματίας (από 70% έως 50%). Με βάση την τελευταία εξαγγελία οι οφειλές από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές, θα επιστραφούν σε 60 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2022.
 • Θα ενταχθούν στα υπό ρύθμιση χρέη και οι οφειλές από τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.
 • Η νέα σκέψη του ΥΠΟΙΚ που συζητεί με τους θεσμούς είναι το άθροισμα όλων των οφειλών να αποκληρωθεί μέσα από διευρυμένη ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων, με διαφοροποίηση του επιτοκίου, το οποίο θα είναι υψηλότερο, εάν επιλεγούν οι περισσότερες δόσεις.

Η κυβέρνηση είχε προτείνει στους θεσμούς την αναβίωση των 120 δόσεων για τις συγκεκριμένες οφειλές, απορρίφθηκε όμως από τους θεσμούς και ο πήχης των διεκδικήσεων είναι τώρα, μέχρι σε 72 δόσεις ή έξι χρόνια αποπληρωμής.

Ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν

Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν:

 • Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή.
 • Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήττονται από την κρίση, παρουσιάζουν μείωση του τζίρου και υπάγονται στις λίστες με τους πληττόμενους. 
10 Μάι 2021

Για ποιους ασφαλισμένους χτυπάει η «καμπάνα» των ορίων ηλικίας

Για ποιους ασφαλισμένους χτυπάει η «καμπάνα» των ορίων ηλικίας

Οι νέες προϋποθέσεις που ισχύουν από το 2022 τρομάζουν 150.000 ασφαλισμένους και σπεύδουν για συνταξιοδότηση

Έκρηξη των αιτήσεων συνταξιοδότησης αναμένεται στο β’ εξάμηνο του 2021 καθώς 150.000 ασφαλισμένοι θα επιχειρήσουν να προλάβουν τα χειρότερα και να κατοχυρώσουν το δικαίωμα σύνταξης.

Αιτία της πρεμούρας είναι οι αλλαγές στα όρια ηλικίας που έρχονται από την 1η-1-2022, για τα οποία ναι μεν καθησυχάζει το υπουργείο Εργασίας, αλλά οι ασφαλισμένοι έχουν λόγους να ανησυχούν.

Αφενός τα οικονομικά δεδομένα του ΕΦΚΑ τόσο το 2020 όσο και φέτος, δέχονται ισχυρές πιέσεις και τα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτοξεύονται, αφετέρου, σε ακόμη χειρότερη κατάσταση είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος εμφανίζει πρωτογενή ελλείμματα και έχει εκτοξευτεί το χρέος πάνω από το 200% του ΑΕΠ.

Αναλυτικότερα, στις 31-12 2021 λήγει το μεταβατικό καθεστώς του νόμου 4336/2015, που προέβλεπε σχετικά ανώδυνες προσαρμογές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και από την 1-1-2022, ισχύουν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, από την 1-1-2022, θα ισχύουν τα γενικά όρια συνταξιοδότησης που προβλέπει ο ν. 4336/2015, τα οποία συνοψίζονται στη συνταξιοδότηση με 40 χρόνια ασφάλισης και 62ο έτος ή με τουλάχιστον15 χρόνια ασφάλισης στο 67ο έτος και άνω.

Το υπουργείο Εργασίας, έχει επιχειρήσεις να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις, σε μια προσπάθεια να ανακόψει το κύμα φυγής, το οποίο εκτός των άλλων θα εκτινάξει στα ύψη το κόστος για τον ΕΦΚΑ, καθώς θα πάψει να εισπράττει από τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλει και συντάξεις.

Εάν οι νέες συνταξιοδοτήσεις ανέλθουν στις 150.000 που υπολογίζουν οι ειδικοί, τότε το ετήσιο κόστος εκτιμάται σε 1,2 με 1,4 δισ. ευρώ, ποσό που θα μετατρέψει σε ελλειμματικό τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, με περαιτέρω κινδύνους για το ασφαλιστικό.

Το υπουργείο Εργασίας έχει δηλώσει ότι όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τα προηγούμενα έτη, ή θεμελιώνουν φέτος, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα ή δεν θα κάνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, θα μπορούν να το πράξουν και από την 1η-1-2022 και συνεπώς δεν θίγεται το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα.

Για ποιους ασφαλισμένους χτυπάει η «καμπάνα»

Η αγωνία για την τύχη της απονομής της σύνταξης χτυπάει για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων:

Ιδιωτικός τομέας, για πλήρη σύνταξη,  Άνδρες- Γυναίκες:

 • Με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011 και συνολικά 10.800 ημέρες με ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1961.
 • Με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 και συνολικά 11.100 ημέρες με ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1960.

Άνδρες και γυναίκες με ασφάλιση σε βαρέα και ανθυγιεινά με:

 • 4500/3600 βαρέα ένσημα από 1/1/2013 σε ηλικία 62 ετών.
 • 10500/7500 βαρέα ένσημα και 62 ετών για πλήρη σύνταξη και 60 ετών για μειωμένη.

Ελεύθεροι επαγγελματίες  (πρώην ΟΑΕΕ), Άνδρες – γυναίκες:

 • Με 35ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1960.
 • Με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2010 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965 για μειωμένη σύνταξη.
 • Με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2011 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964 για μειωμένη σύνταξη.
 • Με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2012 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962 για μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2010. απαιτούμενη ηλικία τα 53 έτη:

 • Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2011, με απαιτούμενη ηλικία τα 53 έτη και 9 μήνες.
 • Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1967 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012. Απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών.
 • Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1963 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2013. Απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.
 • Ασφαλισμένοι/-ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1962 με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2014 με απαιτούμενη ηλικία τα 59 έτη και 6 μήνες.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Για τους δημοσίους υπαλλήλους οι προϋποθέσεις είναι πιο ευνοϊκές και συγκεκριμένα για πλήρη σύνταξη προβλέπεται:

 • Με 25ετία το 2010 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 2 μηνών.
 • Με 25ετία το 2010 και συνολικά 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Με 25ετία το 2011 και συνολικά 36έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Μητέρες ανηλίκων Με 25ετία το 2010 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965.
 • Γονείς ανηλίκων (άνδρες- γυναίκες): Με 25ετία το 2011 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964 και με 25ετία το 2012 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962.
 • Για μειωμένη σύνταξη, σε ότι αφορά στους άνδρες που διορίστηκαν από 1/1983 έως 12/1992, προβλέπεται ότι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, αν συμπλήρωσαν 25ετία το 2011, σε ηλικία 56 ετών και με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών.
 • Για τις γυναίκες που διορίστηκαν από 1/1983 έως 12/1992 μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη, με 25ετία το 2010, σε ηλικία 55 ετών, με 25ετία το 2011 σε ηλικία 56 ετών και με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών.
 • Οι ασφαλισμένοι προ του 1983, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αν είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 και οι άνδρες είναι 60 ετών και οι γυναίκες 55 ετών.
05 Μάι 2021

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται ο λογαριασμός σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται ο λογαριασμός σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Τη φάση των φθηνών κρατικών δανείων κλείνει το υπουργείο Οικονομικών αποστέλλοντας τον λογαριασμό με τα ποσά που θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος περίπου 500.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εκτιμάται ότι ως τα μέσα Μαΐου όσοι ενισχύθηκαν από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα έχουν δει στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Taxisnet τα ποσά των δανείων που θα εμφανιστούν ως οφειλές και καλούνται να τα επιστρέψουν.

Ο 7ος κύκλος φθηνών κρατικών δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ που ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου θα είναι η τελευταία ένεση ρευστότητας σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με αυτή τη μορφή καθώς ήδη στο οικονομικό επιτελείο προχωρούν στην αντικατάσταση της με το νέο μοντέλο στοχευμένων ενισχύσεων για την επανεκκίνηση των κλάδων που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία.

Το στίγμα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχεδιασμό έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει επιστρεπτέα προκαταβολή 8, καθώς αυτή «υποκαθίσταται από τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τις μικρότερες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές και τα ειδικά προγράμματα επανεκκίνησης, που τον Μάιο και τον Ιούνιο θα υπάρξουν για εστίαση, τουρισμό, γυμναστήρια και παιδότοπους».

Με την απόσυρση των κρατικών δανείων η ΑΑΔΕ αναμένεται έως τα μέσα Μαΐου να αναρτήσει στο Taxisnet αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας,  καθώς και το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει στο κράτος προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν πως θα αποπληρώσουν την οφειλή, Οι δυνατότητες που δίνονται είναι:

 1. Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2022.
 2. Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.
 3. Nα επιλέξουν όσοι είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020, αντί του κουρέματος της οφειλής των τριών πρώτων φάσεων, το οποίο φτάνει στο 50% να λάβουν «επιταγή» η οποία θα έχει αξία, ίση με το 35% των ποσών που έλαβε αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις με την οποία θα μπορούν αποπληρωθούν φετινές φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ. Σε αυτήν τη περίπτωση θα πρέπει να εξοφληθεί το 100% της Επιστρεπτέας σε 60 δόσεις από 31/1/2022.

Στις επιστρεπτέες προκαταβολές 4, 5, 6 και 7 το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως την 31η Ιουλίου 2021.

Για τους επαγγελματίες που έλαβαν «κρατικό δάνειο» κατά τις τρεις πρώτες φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής, υπάρχει «κούρεμα» του ποσού που έλαβαν κατά 30% της οφειλής, για όσους έκλεισαν το 2020 με απώλειες εσόδων από 15% έως 30%, ενώ γλιτώνουν το 50% των επιστρεπτέων προκαταβολών, όσοι είχαν μείωση τζίρου το 2020, σε σχέση με το 2019, πάνω από 30%.

Απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση θέσεων εργασίας ενώ οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν δεν επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός εάν με βάση τα παραπάνω εντάσσονται στο πιο ευνοϊκό καθεστώς του 50%.