31 Αυγ 2018

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Βραχυχρόνιες μισθώσεις – «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»

ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

1. Πότε μια μίσθωση ακινήτου ορίζεται ως βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Οι διατάξεις του άρ. 111 του ν.4446/2016 και του άρ. 39 του ν.4172/2013 αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων (εφεξής «Βραχυχρόνια Μίσθωση»).

Ειδικά, για την περίπτωση της «Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», «ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του «ακινήτου».

Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα (ΠΟΛ.1187/2017).

2. Εάν κάποιος εκμισθώσει το ακίνητό του με Βραχυχρόνια Μίσθωση, αλλά δεν το κάνει μέσω ψηφιακών πλατφορμών, πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαμονής;

Όχι, καθώς δεν εμπίπτει σε ό,τι ορίζει η ΠΟΛ.1187/2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., έχει όμως τις υποχρεώσεις που ορίζει η ΠΟΛ.1162/2018. Πρακτικά αυτές οι μισθώσεις δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

3. Ισχύουν άλλοι περιορισμοί έκτος από τη χρονική διάρκεια μίσθωσης μικρότερη του έτους και της αποκλειστικής παροχής κλινοσκεπασμάτων;

Όχι, εκτός εάν τεθούν μελλοντικά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού όπως προβλέπεται στην παρ. 8 του άρ. 111 του ν.4446/2016, όπως ισχύει.

4. Πως φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 39 του ν.4172/2013 σε συνδυασμό με τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις ΠΟΛ.1069/23.3.2015 και ΠΟΛ.1112/2017 εγκυκλίους.

5. Υπάγεται σε Φ.Π.Α. το εισόδημα από Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Όχι (ΠΟΛ.1059/2018 «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»).

6. Ποιος μπορεί να είναι Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης;

Καταρχήν ορίζεται ότι Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (στο εξής «Διαχειριστής Ακινήτου») είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη Βραχυχρόνια Μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.
Διαχειριστής Ακινήτου δύναται να είναι:
α) ο κύριος του ακινήτου
β) ο επικαρπωτής
γ) ο υπεκμισθωτής
δ) τρίτος, όπου περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι εξής περιπτώσεις:

– ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς

– ο εκκαθαριστής κληρονομιάς

– ο εκτελεστής διαθήκης

– ο σύνδικος πτώχευσης

– ο προσωρινός διαχειριστής

– ο μεσεγγυούχος

– ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση.

7. Πως μπορεί ο Διαχειριστής Ακινήτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Προκειμένου ο Διαχειριστής Ακινήτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, θα πρέπει:

α) να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρήσει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Διευκρινίζεται ότι η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο», όπως αυτό ορίζεται στην ΠΟΛ.1187/2017.

β) να αναρτά τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής (σχετικά με τα ακίνητα που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), δείτε την ερώτηση 11).

γ) να υποβάλλει τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

δ) να καταχωρεί συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, μέχρι την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», όπου θα συμπεριλαμβάνει όλες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1η.1.2018 έως και την ημερομηνία έναρξής της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (ΠΟΛ.1170/2018).

8 Πως ένας Διαχειριστής Ακινήτου που είναι ο ιδιοκτήτης του, αποκτά Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.);

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TAXISnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου και, για τις περιπτώσεις τμηματικής μίσθωσης, τα σχετικά τ.μ..

9. Εκτός από Φυσικό Πρόσωπο μπορεί ένα Νομικό Πρόσωπο να είναι Διαχειριστής Ακινήτου;

Ναι, Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα.

10. Είχα στην κατοχή μου ακίνητο το οποίο σήμερα το έχω μεταβιβάσει και μέσα στο έτος 2018 είχα εκμισθώσει αυτό με Βραχυχρόνια Μίσθωση. Τι πρέπει να κάνω για να δηλώσω το εισόδημα που είχα αποκτήσει από αυτό καθώς σήμερα δε μπορώ να πάρω «Αριθμό Μητρώου Ακινήτου»;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1170/2018, «τα πρόσωπα που από την 1 .1.2018 και μέχρι τη λειτουργία της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και δεν δύνανται να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει μόνο να δηλώσουν τα εισοδήματα που απόκτησαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο, στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (έντυπα Ε2 και Ε1)».

11. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουν οι Διαχειριστές Ακινήτων σχετικά με τις Τουριστικές Επαύλεις (πρόσωπα της παρ. 5 του άρ. 46 του ν.4179/2013 που διαθέτουν Ε.Σ.Λ.), καθώς και οι διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.);

Οι Διαχειριστές Ακινήτων Τουριστικών Επαύλεων στις οποίες πραγματοποιούνται Βραχυχρόνιες Μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών πρέπει:

α) να καταχωρήσουν τις Τουριστικές Επαύλεις, στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Η καταχώρηση αυτή δε θα συνοδευτεί με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Ως Α.Μ.Α. θα αναφέρεται ο αριθμός Ε.Σ.Λ. με το πρόθεμα Ε.Σ.Λ. στην αρχή.

β) να αναγράφουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) όταν αναρτούν ένα ακίνητο στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση.

γ) να υποβάλλουν τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

δ) να δηλώσουν τα εισοδήματα που απόκτησαν από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο.

12. Όταν Διαχειριστής Ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Ακινήτου και ποιες των συνιδιοκτητών του;

Ο ιδιοκτήτης που είναι και ο Διαχειριστής Ακινήτου πραγματοποιεί την εγγραφή του ακινήτου στο Μητρώο με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TAXISnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του δικαιώματος του ακινήτου.

Οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και στην έκδοση Α.Μ.Α..

13. Πως ένας Διαχειριστής Ακινήτου που είναι ο επικαρπωτής του, αποκτά Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.);

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον επικαρπωτή του ακινήτου, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TAXISnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου.

14. Μπορεί όποιος έχει εμπράγματο δικαίωμα ψιλής κυριότητας να είναι Διαχειριστής Ακινήτου με την ιδιότητα αυτή και να αποκτά Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.);

Σε κάθε περίπτωση όχι. Η μόνη περίπτωση να είναι Διαχειριστής Ακινήτου και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), είναι με την ιδιότητα του Υπεκμισθωτή ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην επόμενη ερώτηση.

15. Πώς ένας Διαχειριστής Ακινήτου-μη ιδιοκτήτης αποκτά Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.);

Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ή έστω ένας από τους συνιδιοκτήτες) πρέπει να υποβάλλει Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Στη συγκεκριμένη δήλωση πρέπει ο ιδιοκτήτης να επιλέξει το σχετικό πεδίο με το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνια Μίσθωση βάσει των διατάξεων του άρ. 111 του ν.4446/2016 όπως ισχύει, και να καταχωρήσει τον Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου. Στη συνέχεια ο Διαχειριστής Ακινήτου-μη ιδιοκτήτης με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και αφού επιλέξει την ιδιότητα του Υπεκμισθωτή, θα καταχωρήσει το «Ακίνητο» στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης.

16. Σε περίπτωση εκ νέου υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας επιβάλλονται κυρώσεις;

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους εκμισθωτές υποβάλλουν, υποχρεωτικά, εκ νέου Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τις περιπτώσεις που ο υπεκμισθωτής του ακινήτου επιθυμεί την εγγραφή του ακινήτου αυτού στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

17. Πως μπορούν οι Διαχειριστές Ακινήτων-μη ιδιοκτήτες που έχουν συνάψει συμφωνίες μίσθωσης, πριν να τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., να εγγραφούν σε αυτό;

Η διαδικασία είναι όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη απάντηση. Προκειμένου όμως να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις της ΠΟΛ.1187/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει κατά το χρόνο που το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής τίθεται σε λειτουργία, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου-εκμισθωτής:

α) να υποβάλει Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ακόμη και στην περίπτωση που αυτή έχει ήδη υποβληθεί), όπου στο σχετικό πεδίο των σημειώσεων θα αναγράφει τα στοιχεία της αρχικής συμφωνίας μίσθωσης (αριθμός δήλωσης και ημερομηνία), καθώς και ότι η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται στο πλαίσιο της ΠΟΛ.1187/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

β) να επιλέξει το σχετικό πεδίο για την παραχώρηση του δικαιώματος υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

γ) να αναγράψει στο σχετικό πεδίο τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις περαιτέρω υπεκμισθώσεων, όπου θα γίνεται αναφορά στον αρχικό αριθμό της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

18. Ένας Διαχειριστής Ακινήτου που διαχειρίζεται δυο ακίνητα για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης λαμβάνει έναν ή δύο Α.Μ.Α.;

Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο», όπως αυτό ορίζεται στην ΠΟΛ.1187/2017, όπως ισχύει. Επομένως στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής θα πραγματοποιήσει δύο καταχωρήσεις και θα λάβει δύο διαφορετικούς Α.Μ.Α..

19. Όταν Διαχειριστής Ακινήτου αναρτά το ίδιο ακίνητο σε δυο διαφορετικές πλατφόρμες λαμβάνει έναν ή δύο Α.Μ.Α.;

Λαμβάνει έναν Α.Μ.Α. που θα τον αναγράφει σε όσες πλατφόρμες αναρτά το ίδιο ακίνητο για σκοπούς Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.

20. Όταν ένας Διαχειριστής Ακινήτου εκμισθώνει διακριτά σε ψηφιακές πλατφόρμες περισσότερους του ενός χώρους (τμηματική μίσθωση ακινήτου) που είναι στο ίδιο ακίνητο, μπορεί να χρησιμοποιεί τον ίδιο Α.Μ.Α.;

Όχι, θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό Α.Μ.Α. για κάθε χώρο που αναρτά διακριτά σε πλατφόρμες. Για να είναι εφικτό το παραπάνω απαιτείται η επιλογή «Τμηματική Μίσθωση».

21. Όταν ένας Διαχειριστής Ακινήτου σταματήσει τη διαχείρισή του μπορεί να προβεί σε διαγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου από το Μητρώο;

Ναι, όταν για οποιοδήποτε λόγο ο Διαχειριστής Ακινήτου σταματήσει τη Βραχυχρόνια Μίσθωση του, μπορεί να εισέλθει στο TAXISnet και να το διαγράψει άμεσα. Το χρονικό όριο που έχει για να προβεί στη διαγραφή είναι τουλάχιστον έως την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

22. Πως αποκτούν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τα αλλοδαπά πρόσωπα (Φυσικά ή Νομικά) που είναι Διαχειριστές Ακινήτων ή ευρύτερα είναι δικαιούχοι
εισοδήματος από Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Καταρχήν κάθε αλλοδαπό πρόσωπο που κατέχει εμπράγματο δικαίωμα στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει ελληνικό Α.Φ.Μ., τόσο για τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (ΕΝ.Φ.Ι.Α., υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τυχόν εισοδήματα που εισπράττει από τα ακίνητα).

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι συμμετέχουν σε Βραχυχρόνια Μίσθωση και αποκτούν εισόδημα από αυτήν, πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες για την εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.:

α) Στην περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου, το έντυπο Μ1 «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων», με το οποίο δηλώνονται τα προσωπικά του στοιχεία (ταυτότητα, υπηκοότητα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας κλπ).

Ως στοιχείο ταυτότητας αναγράφεται:

i) Από τους υπηκόους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το διαβατήριο ή η ταυτότητα.

ii) από τους ομογενείς το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

iii) από τους αλλοδαπούς υπηκόων τρίτων χωρών ο αριθμός διαβατηρίου.

Επιπλέον, οι υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοικοι Ελλάδος υποβάλλουν υποχρεωτικά και άδεια διαμονής σε ισχύ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Με το παραπάνω έντυπο συνυποβάλλεται, όπου απαιτείται, το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου», με το οποίο το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο δηλώνει τη σχέση του με άλλα πρόσωπα που αφορούν στην οικογενειακή του κατάσταση ή στην εκπροσώπησή του.

Εάν το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, για την εγγραφή του στο Φορολογικό Μητρώο υποχρεούται να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα και υποβάλλοντας τα έντυπα Μ1 και Μ7, να συνυποβάλλει απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου.

β) Στην περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, το έντυπο Μ3
«Δήλωση Έναρξης /Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», με συνημμένα τα έντυπα Μ9 «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης» και Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου».

Επιπλέον, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες συνυποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Το συστατικό τους έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο.

– Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξή του, επίσημα μεταφρασμένο.

– Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, επίσημα μεταφρασμένη.

23. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και της οριστικοποίησης του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής;

Η εγγραφή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης καταλήγει στην απόδοση Α.Μ.Α. για κάθε ακίνητο που μισθώνεται βραχυχρόνια. Η απόδοση Α.Μ.Α. γίνεται σε άμεσο χρόνο, με ηλεκτρονική διαδικασία που ολοκληρώνεται με μια και μόνη εισαγωγή στο σύστημα TAXISnet, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Σε γενικές γραμμές, οι ιδιοκτήτες αποκτούν Α.Μ.Α. με την καταχώρηση του Α.Τ.ΑΚ. που αντιστοιχεί στο εμπράγματο δικαίωμα τους, ενώ οι Υπεκμισθωτές με την καταχώρηση του αριθμού της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων με την οποία έγιναν μισθωτές με δικαίωμα υπεκμίσθωσης.

Η οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει σχέση με την υποχρέωση του Διαχειριστή Ακινήτου να επιμερίσει το εισόδημα που αποκτήθηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής που έχουν υποβληθεί σε έκαστο φορολογικό έτος, στον ίδιο και στους πιθανούς δικαιούχους εισοδήματος.

Η οριστικοποίηση του Μητρώου μπορεί να γίνει έως και την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος. Μέχρι την οριστικοποίηση ο Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α. και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου.

Εν τέλει ο Διαχειριστής Ακινήτου έχει ικανό περιθώριο, από το τέλος κάθε έτους έως και την έναρξη των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για να αποτυπώσει τις συμφωνίες του με τους λοιπούς δικαιούχους εισοδήματος, στη βάση των πραγματικών γεγονότων και στη βάση του πραγματικού επιμερισμού του εισοδήματος.

24. Τι γίνεται εάν ένας Διαχειριστής Ακινήτου δεν οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής;

Στην περίπτωση μη οριστικοποίησης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κάθε φορολογικού έτους, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά και ο Διαχειριστής έχει την ευθύνη των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί. Ειδικότερα, αν ο Διαχειριστής Ακινήτου δεν προσδιορίσει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά του.

25. Τι γίνεται εάν ένας Διαχειριστής Ακινήτου δε μπορεί να καταχωρήσει στο Μητρώο Ακινήτων όλους τους Δικαιούχους Εισοδήματος διότι υπάρχουν άγνωστοι ιδιοκτήτες;

Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής έως την οριστικοποίηση του Μητρώου είναι υποχρεωμένος να επιλέξει, για το ποσοστό ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε αγνώστους, την ιδιότητα «Άγνωστοι Ιδιοκτήτες με ΤΠΔ», καταχωρώντας το ποσοστό εισοδήματος που τους αναλογεί για έκαστο έτος. Στη συνέχεια έχει την υποχρέωση και πριν την οριστικοποίηση του Μητρώου, να καταθέσει το ποσό που αναλογεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με σχετική μνεία στο γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης και να αναγράψει τον αριθμό του εν λόγω γραμματίου σε διακριτό πεδίο του Μητρώου προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση.

26. Οι Διαχειριστές Ακινήτων Τουριστικών Επαύλεων (πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4179/2013 που διαθέτουν Ε.Σ.Λ.), πρέπει να προβαίνουν στη διαδικασία οριστικοποίησης του Μητρώου Ακινήτων;

Ναι, η οριστικοποίηση είναι υποχρεωτική και για αυτούς τους Διαχειριστές Ακινήτων και ισχύουν όσα αναλύθηκαν σε προηγούμενες απαντήσεις.

27. Τι γίνεται όταν Δικαιούχοι Εισοδήματος από Βραχυχρόνια Μίσθωση είναι αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δε διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα;

Στις περιπτώσεις αυτές τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δε διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα υποχρεούνται, προκειμένου να τους αποδοθεί Α.Φ.Μ., να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1283/30.12.2013.

28. Ποια είναι η ευθύνη του Διαχειριστή Ακινήτου σε σχέση με την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί έως και την οριστικοποίηση του Μητρώου
για κάθε φορολογικό έτος;

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ. 8 ν.1599/1986. Σε περίπτωση ελέγχου, ο Διαχειριστής Ακινήτου οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα-στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητα των στοιχείων που έχει καταχωρήσει. Μετά την απόκτηση Α.Μ.Α. ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει σε μεταβολές, έως και την ημερομηνία οριστικοποίησης του Μητρώου Ακινήτων, προκειμένου είτε να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις, είτε να τροποποιεί στοιχεία λόγω αλλαγής των πραγματικών περιστατικών, χωρίς να αλλάζει ο αριθμός εγγραφής «Ακινήτου».

29 Αυγ 2018

ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του έτους 2018

Αναρτήθηκαν σήμερα, ξημερώματα Τετάρτης, στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φορολογουμένων στο taxis, τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2018.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι δόσεις για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 θα καταβληθούν ως εξής:

Καταβολή δόσεων Εν.Φ.Ι.Α.

Δόσεις 1η Δόση 2η Δόση 3η Δόση 4η Δόση 5η Δόση
Ημερομηνία 28/9/2018 31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018 31/01/2019

22 Αυγ 2018

Η εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αριθμ. 43614/996/21.8.2018 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ)».

Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση ορίζονται τα ακόλουθα:

Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (προστίμων) κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας
1. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη Επιβολής Προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.

2. Όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 4144/2013 όπως ισχύει, διαπιστώνουν, κατά τον έλεγχο, τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Τ.Ε.Ε.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου, σχετικά με την παράβαση. Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος του Τ.Ε.Ε.Σ. συντάσσει και επιδίδει Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.

3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου ή από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής έκθεσης/εγγράφου σχετικά με τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας στο αρμόδιο Τ.Ε.Ε.Σ. Εντός της ιδίας προθεσμίας η Πράξη Επιβολής Προστίμου και το σχετικό δελτίο ελέγχου/έκθεση ελέγχου διαβιβάζονται προς την αρμόδια υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου να καταλογισθούν οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 ασφαλιστικές εισφορές. Για τον καταλογισμό των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως βάση υπολογισμού των εισφορών του τριμήνου λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974 Α’ 90), όπως ισχύει.

5. Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε., καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Όταν έχει επιβληθεί από ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

6. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4554/2018, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

7. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) εκτός από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4554/2018, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.

8. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης για τους λόγους που απαριθμούνται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους.

9. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, η αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.

10. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου των παρ. 1 και 2, ανάλογα με το εκδούν την πράξη όργανο, κατά περίπτωση, και της Πράξεως Επιβολής Προστίμου της παρ. 3 της παρούσης ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της δεύτερης εξ αυτών, δια της οποίας περατούται η ως άνω περιγραφόμενη σύνθετη διοικητική ενέργεια επιβολής κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι ως άνω Πράξεις Επιβολής Προστίμου, ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα δυνάμει της ακυρωθείσας Πράξης Επιβολής Προστίμου της παρ. 3 της παρούσης, θα δύναται, για λόγους χρηστής διοίκησης, να εξαγοράσει το χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές δυνάμει της άνω Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Δείτε την ανωτέρω απόφαση εδώ.

20 Αυγ 2018

Μείωση απαιτούμενων ημερομισθίων για την επιδότηση λόγω ανεργίας των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Α.Π. : οικ. 41821/939/31.7.2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Μείωση απαιτούμενων ημερομισθίων για την επιδότηση λόγω ανεργίας των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών των οποίων λύθηκε ή έληξε η σύμβαση εργασίας για το σχολικό έτος 2017-2018».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, τα ημερομίσθια που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.1545/1985 (Α’ 91) όπως ισχύει, μειώνονται στα εκατό (100) για τον κλάδο των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για την επιδότηση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών λόγω ανεργίας, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή τη λύση της σύμβασης εργασίας τους, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε την απόφαση με Α.Π. : οικ. 41821/939/31.7.2018 εδώ.

17 Αυγ 2018

Γ. Πιτσιλής : Μέχρι το τέλος του μήνα η πλατφόρμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μεγάλη παραβατικότητα καταγράφουν οι έλεγχοι της ΥΠΕΕ

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ για την καμπάνια “apodixi please” για την φορολογική συμμόρφωση αλλά και για τους ελέγχους που γίνονται αυτή την περίοδο στις τουριστικές περιοχές .

«Πρέπει πρώτα από όλα να πληρώνουμε τους φόρους μας. Όταν το κάνουμε αυτό τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια συζήτηση για την φορολογική πολιτική.»

Σχετικά με την καμπάνια “apodixi please”

«Συμμόρφωση δεν φέρνει μόνο ο φορολογικός έλεγχος. Συμμόρφωση φέρνει και η επικοινωνία. θελήσαμε να επικοινωνήσουμε με τους ξένους επισκέπτες της χώρας οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγγίζουν τα 30 εκατ. Θέλαμε να τους ενημερώσουμε για τα δικαιώματά τους, δηλαδή την χρήση του πλαστικού χρήματος και την έκδοση αποδείξεων η οποία μας βοηθά και εμάς στην συλλογή των εσόδων και βοηθά την χώρα να εισπράξει τους φόρους που είναι ήδη ενσωματωμένοι στην τιμή των προϊόντων που καταναλώνουν»

Σχετικά με τους ελέγχους στα νησιά.

«Η ΑΑΔΕ πάει σε όλα τα νησιά. Fέτος όπως και πέρσι και πρόπερσι, έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για τους ελέγχους στις τουριστικές περιοχές με βάση την κίνηση την τουριστική. Για Φφτος έχουν προγραμματιστεί να γίνουν πάνω από 55.000 έλεγχοι.»

Σχετικά με την παραβατικότητα.
«Έχουμε δύο διαφορετικές υπηρεσίες οι οποίες προβαίνουν σε ελέγχους. Η μία ομάδα είναι η ομάδα των Δ.Ο.Υ., και η άλλη είναι η υπηρεσία ειδικών ελέγχων. Η υπηρεσία ειδικών ελέγχων καταγράφει παραβατικότητα έως και 60%, ενώ η ΔΟΥ καταγράφει πάνω από 20%.»

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου airbnb

«Η πλατφόρμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα ανοίξει πολύ σύντομα. Μέχρι το τέλος του μήνα εκτός απροόπτου θα έχει ανοίξει.

03 Αυγ 2018

Γιώργος Χριστόπουλος: Η δικαίωση από την ΔΕΔ για τους κατοίκους εξωτερικού

Η ΔΕΔ δικαίωσε και έκανε δεκτές προσφυγές μας για το επίμαχο ζήτημα των 15 νησιωτικών ενώσεων Λ/Φ με πρωτοβουλία της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, που αφορά κατοίκους εξωτερικού με δραστηριότητα στην Ελλάδα. (αποφάσεις με αριθμό 3257/ 2-7-2018, 3285/3.7.2018, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους προσφεύγοντες )

1. Ιστορικό:

Θυμίζω ότι πολλά γράφτηκαν και πολλές συναντήσεις έγιναν με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, από τον Νοέμβριο του 2015, αφότου οι 15 νησιωτικές ενώσεις Λ/Φ , με πρωτοβουλία της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, ανέδειξαν το επίμαχο αυτό ζήτημα, με την κοινή επιστολή προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ( Υπ. Οικονομικών, ΑΑΔΕ, Υπ. Εξωτερικών, ΠΟΦΕΕ, ΟΕΕ, κατά τόπους ΔΟΥ, Βουλευτές Νησιωτικής Ελλάδας, κλπ), καθώς πολλές ΔΟΥ (σημ. των νησιωτικών κυρίως περιοχών), ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία, δημιούργησαν προβλήματα σε κατοίκους εξωτερικού – όχι μόνο ομογενών αλλά και αλλοδαπών και μάλιστα κρατών που έχουν συνάψει Σ.Α.Δ.Φ με την Ελλάδα – οι οποίοι έχοντας ήδη φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος και μάλιστα ουδέποτε είχαν σχέση ή οικονομικό δεσμό με τη χώρα μας, αναγκάστηκαν να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με μορφή ατομικής επιχείρησης, για την εκμετάλλευση ιδιόκτητης κατοικίας ως τουριστικό κατάλυμα, ή την εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων, ή την εκμετάλλευση μισθωμένου εστιατορίου, την ενοικίαση σκαφών, κλπ.

Και βέβαια οι συνέπειες ήταν επόμενες και δεν άργησαν να έλθουν:

«Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε στο παρελθόν απώλεσαν ή μετέφεραν αλλού ή στην Ελλάδα την φορολογική τους κατοικία ή ουδέποτε διέμειναν στην Ελλάδα και ενώ συνεχίζουν να διατηρούν αποδεδειγμένα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία και το κέντρο των ζωτικών τους συμφερόντων στο εξωτερικό (οικογένεια, μόνιμη εργασία, αποδεδειγμένη κοινωνική ασφάλιση, διαμονή μεγαλύτερη των 183 ημερών εκεί κλπ), η αρμόδια τοπική Εφορία τους θεωρεί de facto φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, εκ του λόγου και μόνο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αναγκάστηκαν να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με μορφή ατομικής επιχείρησης στη χώρα μας και τους καλεί να πληρώσουν φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους (;) στην Ελλάδα, με ότι αυτό συνεπάγεται, αποκτώντας μάλιστα και διεθνείς διαστάσεις!»

2. Η συνεχής αρθρογραφία μας:

2α. Θα θέλαμε να συνδέσουμε το πολύ σημαντικό σημερινό θέμα με τις κρίσιμες αποφάσεις της ΔΕΔ, με τη συνεχή αρθρογραφία μας. Θυμίζω λοιπόν ότι στις 17 Ιουνίου 2017 δημοσιεύεται το πρώτο μέρος της σειράς από τα τρία άρθρα μας για το επίμαχο ζήτημα της αλλαγής της φορολογικής κατοικίας και των χωριστών δηλώσεων, με τίτλο: Γιατί δεν Τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται? Οι κρίσιμοι Κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση.

Και σημειώναμε (όπως και έγινε) ότι, το ΣτΕ, με τις αποφάσεις 1445/2016 και 1215/2017
“ξεμπλοκάρει” τις νομικές δυσκολίες και την “άρνηση” της Φορολογικής Διοίκησης για χωριστές δηλώσεις όταν ο σύζυγος εργάζεται στο εξωτερικό και η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

2.β 23 Ιουνίου 2017 Δημοσιεύεται το δεύτερο μέρος για το επίμαχο ζήτημα της αλλαγής της φορολογικής κατοικίας και των χωριστών δηλώσεων και σημειώναμε:

Σε δημόσιο διάλογο εξελίσσεται το οδοιπορικό για το σοβαρό ζήτημα των χωριστών δηλώσεων των συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία, μετά τις σημαντικές αποφάσεις του ΣτΕ.
Εμείς οι Λ/Φ που βιώνουμε από πρώτο χέρι την “Οδύσσεια της ταλαιπωρίας” των συμπολιτών μας που αναγκάζονται να ξενιτευτούν, είναι καιρός να κάνουμε αυτόν τον δημόσιο διάλογο για να βοηθήσουμε τη Φορολογική Διοίκηση να λύσει το πρόβλημα στα πλαίσια των παραγγελομένων από το ΣτΕ και να σταματήσει η πρακτική που δυστυχώς με εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων εφαρμόζουν μερικές ΔΟΥ.

Και επι πλέον είχα προσθέσει: Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον Πρόεδρο της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, φίλο και έγκριτο Λογιστή /Φοροτεχνικό, Γιάννη Ηρακλείδη που με το εμπεριστατωμένο σχόλιό του στο πρώτο μέρος ανέδειξε και επανέφερε την κοινή επιστολή των 15 νησιωτικών Συλλόγων προς το Υπουργείο Οικονομικών

Επίσης τους συναδέλφους που με τα σχόλια βοήθησαν να φωτιστεί όσο επιβάλλεται το κρίσιμο ζήτημα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας τους οποίους η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, μεταβάλλοντας παράλληλα την φορολογική τους κατοικία.

Σημαντική ήταν και η στήριξη της ΠΟΦΕΕ. Ο Βασίλης Καμπάνης Πρ. ΠΟΦΕΕ: σημείωνε στο οδοιπορικό μας- έρευνα:
«Όπως εύστοχα σημειώνει ο συνάδελφος Γιώργος Χριστόπουλος, τόσο οι αποφάσεις του ΣτΕ, όσο και οι αποφάσεις των Διευθύνσεων Επίλυσης Διαφορών, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος, έτσι ώστε να προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση για χωριστές δηλώσεις των συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία. Η ΠΟΦΕΕ σταθερά υποστηρίζει πως δεν είναι δυνατό για λόγους γραφειοκρατίας ή υποκειμενικής ερμηνείας να υποβάλλονται οι πολίτες σε συνεχείς διαδικασίες απόδειξης του αυτονόητου. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων εξωτερικού έχει αποκτήσει επίκαιρο χαρακτήρα, εξαιτίας της μετανάστευσης εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας και για αυτό απαιτείται να είναι ξεκάθαρο και κυρίως σεβαστό από τις φορολογικές αρχές το πλαίσιο φορολόγησής τους»

2γ. Βλ. και άρθρο του Προέδρου της ΕΛΦΕΕ Ρόδου Γιάννη Ηρακλείδη στην εφημερίδα «Η Δημοκρατική» της Τετάρτης 13/12/2017, με θέμα : «Το στρεβλό φορολογικό σύστημα διώχνει τους υποψήφιους επενδυτές…»

2δ. 9 Ιουλίου 2017: Δημοσιεύεται το τρίτο μέρος της σειράς των άρθρων μου για το επίμαχο ζήτημα της αλλαγής της φορολογικής κατοικίας και των χωριστών δηλώσεων.

Πάλι ο ίδιος τίτλος: Μέρος 3ο: Γιατί δεν Τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται? Δείτε περισσότερα: Αφιέρωμα στην ομογένεια και τους απανταχού Έλληνες.
Στο 3ο μέρος του οδοιπορικού μας συνοψίζαμε μέσα από 24 σημεία όλα όσα μας χρειάζονται για τη δήλωση, για τις δυσκολίες αλλαγής της φορολογικής κατοικίας, για τις απαλλαγές όπου συντρέχει εφαρμογή των ΣΑΔΦ, τα τεκμήρια, και φυσικά για τους κρίσιμους κωδικούς 319-320 της δήλωσης.

Και βέβαια πάντα παρούσες οι κρίσιμες αποφάσεις του ΣτΕ ( 1445/2016 και 1215/2017) που θα άνοιγαν το δρόμο για χωριστές δηλώσεις των συζύγων με διαφορετική κατοικία.

2ε. 14 Νοεμβρίου 2017: …η “Οδύσσεια των Ελλήνων που ξενιτεύονται”…συνέχεια ….

Ένα ακόμη άρθρο μου στην Εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ” (ένθετο “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”) της Κυριακής 12/11/2017, για το επίμαχο ζήτημα της αλλαγής της φορολογικής κατοικίας και των χωριστών δηλώσεων

Γράφαμε: Αποφασισμένος (1) να δοθεί οριστική λύση στο κρίσιμο ζήτημα της κοινής δήλωσης των συζύγων με χωριστή φορολογική κατοικία, με αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος εξωτερικού, είναι ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Θα εφαρμοσθεί η απόφαση 1215/2017 του ΣτΕ (σημ. βλ. και προηγούμενη 1445/2016 ) που αποφάνθηκε ότι είναι νοητή η χωριστή κατοικία των συζύγων και πρέπει να εναρμονιστεί το taxis ώστε να δέχεται χωριστές δηλώσεις. (Στο άρθρο μου όλες οι λεπτομέρειες).

(1) Ένα μήνα αργότερα θα γράψω στο f.b: ..ματώσαμε…επιμείναμε.. αρθρογραφήσαμε .. με τίτλους όπως “γιατί δεν τελειώνει η Οδύσσεια των Ελλήνων που ξενιτεύονται”. Συζητήσαμε πολλές φορές με την ΑΑΔΕ. Σήμερα ο κος Πιτσιλής δικαιούται να ακούσει καλά σχόλια, αφού η εφαρμογή των Συνταγματικών αποφάσεων πέρασε μέσα από την απόφαση πολ.1201/06.12.2017 για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας, η οποία καταργεί την προηγούμενη πολ. 1058/2015 (18/03/2015) και ανοίγει πλέον το δρόμο της αλλαγής φορολογικής κατοικίας, χωρίς το κριτήριο του οικογενειακού δεσμού, αφού ήταν απαγορευτική η αλλαγή στο μητρώο λόγω εγκατάστασης στο εξωτερικό του ενός συζύγου.

3. Η προσφυγή μας στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών:

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου και ο Πρόεδρος Γιάννης Ηρακλείδης δεν το έβαλε κάτω.

Συνεργαστήκαμε και με τη σημαντική νομική αρωγή του γνωστού και έγκριτου Δικηγόρου, Ανδρέα Τσουρουφλή, Επίκουρου καθηγητή του Φορολογικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, υποβάλαμε τρεις ενδικοφανείς προσφυγές κατά απορριπτικών αποφάσεων της αρμόδιας ΔΟΥ που αφορούσαν την αμφισβήτηση της φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή, για τα φορολογικά έτη 2016 και 2015, αντίστοιχα, καθώς δεν έγιναν δεκτά τα ταυτάριθμα αιτήματα του προσφεύγοντα.

4. Γιατί ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ……., απέρριψε τα αιτήματα:

Να σημειωθεί ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ……., απέρριψε τα αιτήματα, διότι «ο προσφεύγων είχε έναρξη δραστηριότητας στην Ελλάδα και (κατά την άποψη της φορολογικής αρχής) είχε οικονομικούς δεσμούς με την Ελλάδα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4α του ν.4172/2013 και τα άρθρα 51 & 52 του Αστικού Κώδικα».

Να σημειωθεί ακόμη ότι ο προσφεύγων είχε υποβάλει τις με αριθμό……. /2015 και …../ 2014 αιτήσεις για το φορολογικό έτος 2014 και το οικονομικό έτος 2014, αντίστοιχα, για τις οποίες δεν εξέδωσε απάντηση ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ……. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν με τις δηλώσεις που κατέθεσε με επιφύλαξη.

5. Το σκεπτικό των κρίσιμων αποφάσεων της ΔΕΔ:

Ο αναγνώστης των αποφάσεων, θα διαπιστώσει το άψογο της διερεύνησης από κάθε άποψη, με αναπόσπαστο το στοιχείο που είναι «η βάσανος» της τεκμηρίωσης, προκειμένου να εξετασθούν ουσιαστικά αλλά και τυπικά και να διαγνωσθούν τα πραγματικά δεδομένα και περιστατικά της επίδικης υπόθεσης. Δηλαδή ότι η έναρξη δραστηριότητας και η άσκηση ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα, από τους προσφεύγοντες αλλοδαπούς με αντικείμενο την εκμίσθωση της εξοχικής τους κατοικίας χωρίς την παροχή άλλων υπηρεσιών και χωρίς την συνδρομή (ως πραγματικό γεγονός) της φυσικής τους παρουσίας, δεν μπορεί να δώσει έρεισμα στην ελληνική φορολογική αρχή να αμφισβητήσει την φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και να τους καταστήσει φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Όπως θα δούμε η ΔΕΔ αποφάνθηκε ότι η εκμίσθωση αυτή αποτελεί εισόδημα από ακίνητα και όχι πραγματική ατομική επιχείρηση.

6. Συμπεράσματα από την απόφαση της Δ.Ε.Δ.

Oι συγκεκριμένες αποφάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όχι μόνο γιατί δίνουν λύση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει πολλούς φορολογουμένους, αλλά και γιατί καταδεικνύει τη στάση της Δ.Ε.Δ. σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα. Ειδικότερα:

Η ΔΕΔ εξετάζει την ουσία της παρουσίας και της δραστηριότητας του φορολογουμένου στην Ελλάδα και δεν στέκεται τυπολατρικά σε μεμονωμένες ενδείξεις, προκειμένου να θεμελιώσει η Ελλάδα δικαίωμα φορολογίας του παγκοσμίου εισοδήματος.
Η ΔΕΔ ερμηνεύει τις αντίστοιχες διατάξεις, αυστηρά τόσο στα πλαίσια της αληθούς βούλησης του νομοθέτη και στις κατευθυντήριες οδηγίες τόσο των ΣΑΔΦ, που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις χώρες κατοικίας των προσφευγόντων (Πολωνία, Αγγλία, και Ελβετία), όσο και στα πλαίσια εφαρμογής των κρίσιμων αποφάσεων – σταθμοί – του ΣτΕ (1215/2017 και της προηγούμενης 1445/2016 ), οι οποίες ως γνωστόν ανέτρεψαν τα δεδομένα για τη φορολογία των κατοίκων εξωτερικού και ήραν τις νομικές δυσκολίες για χωριστές δηλώσεις, όταν ο σύζυγος εργάζεται στο εξωτερικό και η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
Επικαλείται με προσοχή και εφαρμόζει αυστηρά την νέα απόφαση ΠΟΛ.1201/6.12.2017 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ, άνοιξε πλέον το δρόμο της απρόσκοπτης αλλαγής της φορολογικής κατοικίας και των χωριστών δηλώσεων.
Κατά την παραπάνω εξέταση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν τη δραστηριότητα του φορολογουμένου και όχι αποσπασματικά ορισμένα περιστατικά που συνδέουν τον φορολογούμενο με την Ελλάδα.
Εν προκειμένω, τέτοια πραγματικά περιστατικά ήταν η άσκηση ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα, για την οποία όμως δεν απαιτούνταν η φυσική παρουσία του φορολογουμένου. Παρόμοιες περιπτώσεις που απασχολούν στην πράξη είναι η τυπική διατήρηση μιας σχέσης εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, για την οποία όμως ο φορολογούμενος έχει λάβει άδεια άνευ αποδοχών, καθώς και η εγγραφή σε επαγγελματικό σύλλογο, όπως είναι π.χ. ο Δικηγορικός Σύλλογος, το Τεχνικό Επιμελητήριο κ.λπ., η οποία μπορεί να διατηρείται τυπικά, παρότι ο φορολογούμενος έχει ήδη μετακομίσει στην αλλοδαπή. Επισημαίνεται ότι και στο παρελθόν έχουν εκδοθεί παρόμοιες αποφάσεις της ΔΕΔ με το ίδιο σκεπτικό, όπως π.χ. η απόφαση 2972/2017.
Η ΔΕΔ ερμηνεύει την έννοια του «κέντρου των ζωτικών συμφερόντων» με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 115 παρ. 1 του Ν. 4549/2018. Όπως επισημαίνει και η απόφαση της ΔΕΔ κατ’ επίκληση της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 4549/2018, η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί απλή αναδιατύπωση, ώστε η έννοια του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων να ευθυγραμμίζεται τόσο με τα ερμηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, όσο και με την Απόφαση ΣτΕ 1445/2016. (σχ. βλ. την ανάδειξη του θέματος αυτού στο 2ο μέρος των άρθρων μας).
Αυτό σημαίνει ότι και οι υποθέσεις προηγούμενων φορολογικών ετών πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα της νεότερης διατύπωσης.
Η ΔΕΔ εναρμονίζει την πρακτική της Ελλάδας με τα διεθνώς κρατούντα, ιδίως τις ισχύουσες ΣΑΔΦ και τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται μεταγενέστερες επιπλοκές από την ενδεχόμενη ανάμιξη των αντίστοιχων αλλοδαπών φορολογικών αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού.
7. Η σημασία των αποφάσεων για την ανεμπόδιστη επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας, από ομογενείς και αλλοδαπούς σε όφελος των δημοσίων εσόδων:

Είναι προφανές ότι με τις συγκεκριμένες αποφάσεις αίρονται οι σοβαρότατες συνέπειες που ήθελε τις φορολογικές αρχές από εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων, να θεωρούν ότι δραστηριότητες σχετικές με την τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα από μονίμους κατοίκους εξωτερικού με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, τους καθιστά αυτοθρόως ως κατοίκους ημεδαπής με υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση όχι μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα, αλλά για το παγκόσμιο εισόδημά τους!! Με άλλα λόγια με την ορθή ερμηνεία των διατάξεων στις κρινόμενες προσφυγές μας, η ΔΕΔ, ανοίγει το δρόμο και συμβάλλει ουσιαστικά στην δυνατότητα της ΑΑΔΕ (η οποία αναμένεται) να δώσει πρόσθετες οδηγίες προς τις φορολογικές αρχές για την έννοια του «κέντρου των ζωτικών συμφερόντων» με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 115 παρ. 1 του Ν. 4549/2018, ώστε να θεραπευτούν οι όποιες εστίες στρεβλώσεων, καθιστούν αντιαναπτυξιακό και αντιεπενδυτικό το φορολογικό μας σύστημα και να εμπεδωθεί έτσι, ένα καθεστώς εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών, που βρίσκοντας ξεκάθαρες τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις τους στη χώρα μας, χωρίς να αμφισβητείται η φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, θα νομιμοποιούν από κάθε άποψη τα έσοδα της δραστηριότητας στη χώρα μας, ενώ τώρα «αναγκάζονται» να αναζητούν και …άλλες λύσεις με συχνά αδιαφανή φορολογικά «τερτίπια», σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

8. Ιδού τα κυριότερα σημεία από το σκεπτικό και το διατακτικό των αποφάσεων της ΔΕΔ. [Δείτε εδώ την απόφαση 3257/2018) :

«Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων για τους εξής λόγους:

Δεν πραγματοποιήθηκε νόμιμη επίδοση των απαντήσεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …. και η ενδικοφανής προσφυγή είναι εμπρόθεσμη για όλα τα έτη
Στην Ελλάδα έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο (εξοχική κατοικία), το οποίο εκμισθώνει χωρίς να παρέχει άλλες υπηρεσίες – ζει μόνιμα και εργάζεται στην Πολωνία με την Πολωνίδα γυναίκα του, συμβολαιογράφο με ενεργή δραστηριότητα στην Πολωνία, και τα τέκνα του, που πηγαίνουν εκεί σχολείο
Η εκμίσθωση αυτή αποτελεί εισόδημα από ακίνητα και όχι πραγματική ατομική επιχείρηση

Επειδή/ στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο προσφεύγων έχει κάνει έναρξη εργασιών με δραστηριότητα: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ», όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε3 για όλα τα υπό εξέταση έτη (χρήσεις 2013- 2016).

Επειδή με την υπό εξέταση ενδικοφανή προσφυγή προσκομίζονται:

1. Έγγραφο του Δημάρχου της ……., αναφορικά με οικονομικές υποχρεώσεις του προσφεύγοντα ως φόρο ακινήτων ποσού 411 ζλότι.

2. Απόδειξη απασχόλησης από την επιχείρηση «……», με την οποία βεβαιώνεται ότι ο προσφεύγων απασχολείται στην επιχείρηση από 1-1-2001 με πλήρη απασχόληση, βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου, με έδρα στη Βαρσοβία.

3. Έγγραφο με το περιεχόμενο του κτηματολογίου για τον προσφεύγοντα, στο οποίο αναγράφεται ότι ο προσφεύγων έχει 1 οικόπεδο στην ίδια διεύθυνση που έχει δηλώσει στην παρούσα ενδικοφανή προσφυγή του. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο οι πίνακες «κτίριο» και «οίκημα» είναι κενοί.

4. Βεβαίωση της τράπεζας «……», σύμφωνα με την οποία ο προσφεύγων διατηρεί λογαριασμό σε νόμισμα PLN από 9-4-1997. Σημειώνεται ότι ο προσφεύγων αναγράφεται ως κάτοικος στη διεύθυνση που έχει αναγράψει και στην παρούσα ενδικοφανή προσφυγή του.

5. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (certificate of tax residence – certyfikat rezydencji) για το οικονομικό έτος 2014 με σφραγίδα Apostilie.

6. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (certificate of tax residence – certyfikat rezydencji) για το φορολογικό έτος 2014 με σφραγίδα Apostiiie.

7. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (certificate of tax residence – certyfikat rezydencji) για το φορολογικό έτος 2015 με σφραγίδα Apostilie.

8. Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (certificate of tax residence – certyfikat rezydencji) για το φορολογικό έτος 2016 με σφραγίδα Apostille.

9. Οι με αριθμό …και ….. αποφάσεις του Προϊσταμένου του περιφερειακού τμήματος του Ο.Α.Ε.Ε. ….., σύμφωνα με τις οποίες ο προσφεύγων απαλλάσσεται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. από 1-7-2012 έως 1-8-2018.

10. Τα έντυπα κοινωνικής ασφάλισης για τις περιόδους 23/7/2012 – 23/7/2015 και 24/7/2015 – 24/7/2018.

Επειδή με τις με αριθμό …../ 2017 και ……/ 2017 απαντήσεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……δεν έγιναν δεκτές οι ταυτάριθμες αιτήσεις του προσφεύγοντα διότι είχε έναρξη δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Επειδή ο προσφεύγων στις υποβληθείσες δηλώσεις του (El, Ε2 και Ε3) δηλώνει εισόδημα από ακίνητα στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας, εισόδημα από ακίνητα και εισόδημα από τόκους.

Επειδή, σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας προκύπτει ότι το εισόδημα που αποκτά ο κάτοικος ενός εκ των συμβαλλόμενων κρατών στο άλλο κράτος δεν τον καθιστά κάτοικο του άλλου κράτους . Εν προκειμένω, το εισόδημα που αποκτά ο προσφεύγων, με οποιαδήποτε μορφή (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο), από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα δεν τον καθιστά φορολογικό κάτοικο Ελλάδας.

Επειδή με το άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» του ν. 1939/1991 ορίζεται ότι «Θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους στο οποίο διαθέτει μόνιμη οικογενειακή εστία. Αν διαθέτει μόνιμη οικογενειακή εστία και στα δύο Κράτη, θεωρείται κάτοικος του Κράτους με το οποίο διατηρεί στενότερους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς (κέντρο ζωτικών συμφερόντων).».

Επειδή ο προσφεύγων επικαλείται και προκύπτει ότι διαμένει στην Πολωνία (με τα προσκομιζόμενα: α) Απόδειξη απασχόλησης από την επιχείρηση «……..», β) έντυπα κοινωνικής ασφάλισης και γ) το έγγραφο της ……., στο οποίο αναφέρεται κατανάλωση ύδατος στο όνομα της συζύγου του προσφεύγοντα, στη διεύθυνση που δηλώνει με την ενδικοφανή του προσφυγή).

Επειδή προσκομίζει βεβαίωση της επιχείρησης όπου εργάζεται, σύμφωνα με την οποία εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση αορίστου χρόνου από το 2001 (προσκομιζόμενο έγγραφο: Απόδειξη απασχόλησης από την επιχείρηση «……………»).

Επειδή προσκομίζει βεβαιώσεις του Ο.Α.Ε.Ε. με τις οποίες απαλλάσσεται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και αντίστοιχες βεβαιώσεις ασφάλισης στην Πολωνία (προσκομιζόμενα έγγραφα: α) οι με αριθμό …/2012 και …../ 2016 αποφάσεις του Προϊσταμένου του περιφερειακού τμήματος του Ο.Α.Ε.Ε. …… και β) έντυπα κοινωνικής ασφάλισης).

Επειδή ο προσφεύγων προσκομίζει τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 (προσκομιζόμενα έγγραφα: α) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για το φορολογικό έτος 2015 και β) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για το φορολογικό έτος 2016).

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με αριθμό 11140/ 5-3-2018 ενδικοφανούς προσφυγής της ……… με ΑΦΜ ……και συγκεκριμένα:

Την απόρριψη αυτής ως προς την αιτούμενη ακύρωση των τεκμαιρόμενων αρνητικών απαντήσεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …… για το οικονομικό και το φορολογικό έτος 2014, ως εκπρόθεσμης.
Την αποδοχή αυτής ως προς την αιτούμενη ακύρωση των με αριθμό …/ 2017 και …./2017 απαντήσεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ….. για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016».

02 Αυγ 2018

ΕΦΚΑ: Πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού με ποσό επιστροφής από εκκαθάριση εισφορών έτους 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι σήμερα 2 Αυγούστου 2018, θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των δικαιούχων το ποσό επιστροφής που είχε προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Ασφαλισμένοι που δεν έχουν δηλώσει Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού θα πρέπει άμεσα να τον καταχωρήσουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr ‘ Ηλ. Υπηρεσίες ‘ Ατομικά Στοιχεία “Στοιχεία Επικοινωνίας”) ή να προσέλθουν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών υποβάλλοντας αντίγραφο Λογαριασμού, έως 29/08/2018.

Η πίστωση των νέων Λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη μηνιαία ροή, την 31/08/2018.

02 Αυγ 2018

Η δεκαπενταετής παραγραφή της εκπρόθεσμης δήλωσης συνεχίζει να ισχύει σύμφωνα με το ΝΣΚ

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 147/2018 του ΝΣΚ:

“Οι υπ’ αριθ. 1738/2017 (Ολομ.) και 2934, 2935/2017 (7μ.) αποφάσεις του ΣτΕ δεν παρέχουν πρόσφορη βάση για την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του ΚΦΕ (ομόφ.). Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ΚΦΕ, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής (πλειοψ.). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ’ αριθ. 111/2018 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του ΝΣΚ.”

02 Αυγ 2018

Ενημέρωση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Όπως ανέφερε με Δελτίο Τύπου το ΥΠΕΝ, από την Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018, θα είχε ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι όλα τα πρόσωπα που δηλώνονται ως μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον υποχρεούνται.

Ωστόσο σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου στην ΗΔΙΚΑ, αναφέρεται ότι:

Ενημέρωση

Η εφαρμογή θα είναι σύντομα διαθέσιμη για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017.

01 Αυγ 2018

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ιουνίου 2018 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.