31 Ιαν 2018

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την αίτηση ρύθμισης οφειλών

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την αίτηση ρύθμισης οφειλών

1. Ερώτηση
Με ποια σειρά να κάνω τις αιτήσεις ρύθμισης Ρ2 που αφορούν διαφορετικό αριθμό δόσεων;

Στη Ρ2 υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης» α) Έως 24 δόσεις και β) Έως 12 δόσεις. Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης έως 24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία. Υποβάλλετε την αίτηση στο TAXISnet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την Τ.Ρ.Ο. στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της «Ρ2 – 24 δόσεις» γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» και υποβάλλετε την αίτηση για αυτές (στη ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί με την προηγούμενη ρύθμιση).

2. Ερώτηση
Πού πληρώνω τη δόση της ρύθμισής μου;

Η πρώτη δόση πληρώνεται στην Τράπεζα, εντός 3 εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.). Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή στην Τράπεζα. Η πάγια εντολή δεν δίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησής σας.

3. Ερώτηση
Πού μπορώ να βρω την ΤΡΟ (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής);

Από το μενού: Ρυθμίσεις -> 2. Προβολή Αίτησης επιλέγουμε «Προβολή Αίτησης». Στα «στοιχεία ρύθμισης» εμφανίζεται η Τ.Ρ.Ο.

4. Ερωτήση
Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;

Για κάθε Δ.Ο.Υ. πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση επιλέγοντας τη Δ.Ο.Υ. από τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής». Σε περίπτωση συγχωνευμένων Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. οφειλής μπορεί να διαφέρει από εκείνη στην οποία απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
Στη ρύθμιση «Ρ2-24 δόσεις» εμφανίζονται μόνο οι Δ.Ο.Υ. που υπάρχουν οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις. Στη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις» ανοίγοντας τη λίστα «Επιλογή Δ.Ο.Υ. οφειλής» εμφανίζει όλες τις Δ.Ο.Υ. με τις αντίστοιχες οφειλές.

5. Ερώτηση
Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;

Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός 3 εργάσιμων ημερών τότε υποβάλλετε νέα αίτηση και πληρώνετε με τη νέα Τ.Ρ.Ο. εντός 3 εργάσιμων ημερών στην τράπεζα.

6. Ερώτηση
Ενώ έχω υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων 5 ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων 5 ετών καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση.

Σε αυτήν την περίπτωση εκτυπώστε το μήνυμα του TAXISnet και απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

7. Ερώτηση
Τηρώ τη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 ή/και τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 και συγχρόνως έχω νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015. Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμισή μου;

α) Μπορείτε να τις εξοφλήσετε εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
β) Μπορείτε να υπαγάγετε τις νέες οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013-Ρ2 με αίτησή σας στο TAXISnet, ενώ ειδικά για τις νέες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο του ΚΦΔ υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, με αίτησή σας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δικαστικού, για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης.

8. Ερώτηση
Ποιες οφειλές υπάγονται, ενδεικτικά, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013;

Στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013, υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. (ενδεικτικά: φόρος εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π, Φ.Π.Α., ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

31 Ιαν 2018

Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat

Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 448/Γ4- 80/16.01.2018 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2018 έως 31.12.2018, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις αφίξεις και

β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις αποστολές.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat για ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που πραγματοποιούνται το έτος 2018 εφόσον, κατά το έτος 2017 οι συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών υπερέβησαν τα ανωτέρω στατιστικά κατώφλια του έτους 2018, ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών που πραγματοποιούνται κατά το έτος 2018 υπερβούν τα κατώφλια αυτά.

31 Ιαν 2018

Διαθέσιμη στο TAXISnet, η πάγια ρύθμιση oφειλών και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές

Διαθέσιμη στο TAXISnet, η πάγια ρύθμιση oφειλών και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές

Διαθέσιμη είναι στο TAXISnet, η πάγια ρύθμιση oφειλών και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές (οφειλές δηλαδή για τις οποίες δεν έχει λήξει καμία δόση).

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών σας, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013.

Για συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις πατήστε εδώ

Για την είσοδο σας στην εφαρμογή χρησιμοποιείτε τους κωδικούς του Taxisnet στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

29 Ιαν 2018

ΕΦΚΑ: Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο

ΕΦΚΑ: Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο

Δημοσιεύθηκε σήμερα η εγκύκλιος 5 του ΕΦΚΑ με τίτλο «Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο:

1. Σε συνέχεια της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4097/2012(Α’235)ορίζεται ότι το επίδομα μητρότητας που χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες επιτρέποντας την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων επεκτείνεται στις κυοφορούσες (φέρουσες/παρένθετες) αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και στις τεκμαιρόμενες (αποκτώσες) αυτοαπασχολούμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα καθώς και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δυο ετών (παρ.1 αρθ.44 του Ν.4488/2017).

Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δικαστικής άδειας παρένθετης μητρότητας και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

Στην περίπτωση υιοθεσίας απαιτείται η προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής πράξης υιοθεσίας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Στην τεκμαιρόμενη (αποκτώσα) εργαζόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας παρέχεται το δικαίωμα του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (δηλ. εννέα (9) εβδομάδες άδεια λοχείας από την ημερομηνία τοκετού), που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 1993 και του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2000- 2001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2874/2000. (παρ.2 αρθ.44 του Ν.4488/2017) Επίσης, ορίζεται ότι η ως άνω τεκμαιρόμενη μητέρα κατά το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας δικαιούται τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με τη μητρότητα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της, όπως και οι φυσικές μητέρες. (παρ.2 του αρθ.44 του Ν.4488/2017) Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος απαιτείται επιπλέον η δικαστική άδεια παρένθετης μητρότητας, η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου καθώς και βεβαίωση αποχής από την εργασία της για 63 ημέρες από την ημερομηνία τοκετού.

3. Στην τεκμαιρόμενη μητέρα του αρθ.1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο με την διαδικασία της παρένθετης μητρότητας δίνεται το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Η ανωτέρω παροχή δίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ.142 και την αριθ.33891/606 (Β` 833/2008) Υπουργική Απόφαση που ισχύει για τις φυσικές μητέρες, ασφαλισμένες του π.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας η μητέρα λαμβάνει αποδοχές από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με το αρθ.142 του Ν.3655/2008, όπως ισχύει. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας του ΕΦΚΑ και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., συνεπώς επί των προαναφερόμενων αποδοχών παρακρατούνται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και για τη φυσική μητέρα ασφαλισμένη του π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. (παρ.3 αρθ.44 του Ν.4488/2017)

26 Ιαν 2018

Διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018

Διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ στις 15/1 η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα Οικογενειακά Επιδόματα του έτους 2017.
Από 1/1/2018 καταβάλλεται πλέον το νέο ενιαίο «Επίδομα Παιδιού» σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4512/2018. Η Α δόση του νέου ενιαίου «Επιδόματος Παιδιού» για το 2018 θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, εντός των τελευταίων ημερών του Μαρτίου.
Ειδικά για την Α δόση, ΔΕΝ είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21. Το νέο οικογενειακό επίδομα θα καταβάλλεται πλέον ανά 2μηνο, δηλαδή θα πληρώνεται σε 6 δόσεις εντός του έτους.
Οι εκκρεμείς αιτήσεις προηγούμενων ετών θα εξετάζονται με το ισχύον κατά την υποβολή τους θεσμικό πλαίσιο.
Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντομα με ηλεκτρονική διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που εφαρμόστηκε για την διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος 2017.

Ο ΟΓΑ θα ενημερώσει εγκαίρως με ανακοίνωσή του τους υποψήφιους δικαιούχους για τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις Α21.
Υπενθυμίζουμε πως απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το νέο Επίδομα Παιδιού είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Ειδικότερα απαιτείται:
– (α) ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
– (β) συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Α21.
– (γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα. Ο έλεγχος διαμονής του δικαιούχου και των εξαρτώμενων τέκνων του γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 5ετίας των ιδίων ή των συζύγων ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

26 Ιαν 2018

«Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες – Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα

«Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες – Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα

 

 1. Υπολογισμός «περιβαλλοντικού τέλους» και Φ.Π.Α 

  Με βάση την απόφαση με Αριθμό180036/952/2017(ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017) από την 1/1/2018 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για την διάθεση τους στους καταναλωτές. Το ειδικό τέλος θα χρηματοδοτεί δράσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας στα επίπεδα των 40 τεμαχίων ανά άτομο το 2025 από 363 τεμάχια ανά άτομο με βάση μελέτη του ΙΕΛΚΑ το 2016.Το τέλος αυτό υπολογίζεται ως εξής:

  α) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών και,

  β) Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών.

  γ) Τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρονται παραπάνω, αναγράφονται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

  Σημείωση:
  Το άρθρο 19 του κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) στην παράγραφο 4 αναφέρει:

  «4. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται:
  β) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόμου.»

  Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη αλλά και τις οδηγίες της ΠΟΛ.1211/2017 το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος υπόκειται σε Φ.Π.Α..

  Σε κάθε περίπτωση που η επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) έχει την δυνατότητα να μην χρεώσει τον Φ.Π.Α. στα εκδιδόμενα παραστατικά πώλησης (πχ: απαλλασσόμενοι άρθρου 39 με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ ή λήψη ειδικού απαλλακτικού) η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει και το Φ.Π.Α. στο ειδικό περιβαλλοντικό τέλος.

  2. Καταβολή είσπραξη και απόδοση του «περιβαλλοντικού τέλους».

  Ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διέπετε από τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’/94).

  Ειδικότερα:


  α)
   Κάθε έμπορος, ο οποίος διαθέτει στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, υποχρεούται ανά τρίμηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, να υποβάλλει στην ΑΑΔΕ δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους.

  Ουσιαστικά πρόκειται για μία νέα υποχρέωση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα λογιστήρια από το νέο έτος.

  Το περιβαλλοντικό τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί ο έμπορος.

  β) Ο έλεγχος της ορθής απόδοσης των περιβαλλοντικών τελών από τους εμπόρους διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4389/2016. Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να ενεργοποιήσει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους, στο περιβάλλον TAXISnet.


  3. Ποιες πλαστικές σακούλες αφορά.

  Το άρθρο 2 της απόφασης 180036/952/2017 περιέχει τους απαραίτητους ορισμούς που αποσαφηνίζουν την έννοια της «σακούλας μεταφοράς και όπου κρίνει απαραίτητο παραπέμπει στο σχετικό νόμου 2939/2001.

  Ειδικότερα οι ορισμοί που μας ενδιαφέρουν έχουν ως εξής :

  «β)
   «πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: σακούλες μεταφοράς με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο ταμείο του σημείου πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.
  Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπάγονται ευρύτερα στην έννοια της συσκευασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 (περ. γ) του άρθρου 2 του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει. Η παράγραφος 1 (περ. γ) του άρθρου 2 του ν.2939/2001 για την έννοια της συσκευασίας αναφέρει «Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγεται η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.»

  γ) «λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρομέτρων (μm),

  δ) «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρόμετρα (μm) που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων.»

  Από τα παραπάνω και τις προκύπτει ότι το «ειδικό περιβαλλοντικό τέλος» αφορά μόνο τις «λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς», δηλαδή τις σακούλες με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μm) και μεγαλύτερο των 15 μικρών (μm).

  Oι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά (μη), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος, υπόκεινται σε τιμολόγηση χωρίς ειδικό περιβαλλοντικό τέλος.

  4. Τιμολόγηση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς και υποχρέωση ενημέρωσης

  Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, χρεώνονται στον καταναλωτή στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.
  Ορισμός : «σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων»: οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος όπου ασκείται λιανικό εμπόριο εμπορευμάτων ή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και ποτών.

  Ουσιαστικά το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος επιβαρύνει όσους ενεργούν ως καταναλωτές ασχέτως εάν είναι ιδιώτες ή επαγγελματίες. Εάν είναι ιδιώτες το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος θα αναγράφεται στο στοιχείο λιανικής πώλησης ενώ εάν είναι επαγγελματίες που παραλαμβάνουν αγαθά μαζί με λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς το ειδικό τέλος θα αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς των αγαθών.

  Το ποσό της χρέωσης αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

  Επίσης: 
  α) Οι έμποροι των υπεραγορών τροφίμων ή «Σούπερ Μάρκετ», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, υποχρεούνται εκτός των άλλων να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εφοδιάζονται στο ταμείο των σημείων πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες/ τσάντες μεταφοράς και να τις τοποθετούν σε εμφανές στους καταναλωτές και προσιτό σημείο.

  β) Οι έμποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου υποχρεούνται:

  (1) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

  (2) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

  γ) Όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή μόνο λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σειριακό κωδικό και σήμανση η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ).

  Υπόδειγμα πινακίδας:

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 3 λεπτών του ευρώ, με σκοπό τη μείωση χρήσης τους4.1. Ποινές – Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της απόφασης 180036/952/2017 , ο παραβάτης τιμωρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 2939/2001, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Ειδικότερα ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ο παραβάτης ΕΜΠΟΡΟΣ τιμωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ως εξής:
…..
β) ο έμπορος που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και 1.1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Α, στο άρθρο 3Β και στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ,

Βασικό κριτήριο για την επιβολή του ύψους των προστίμων (από 200 μέχρι 5.000 ευρώ), είναι η σοβαρότητα και η συχνότητα της παράβασης, το όφελος του παραβάτη και η επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τυχόν υποδείξεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  (ΕΟΑΝ), το πλήθος των ταμειακών μηχανών, το πλήθος των υποκαταστημάτων της ελεγχόμενης επιχείρησης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Σε περίπτωση υποτροπής για τις ίδιες ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

5. Προσαρμογή Μηχανογραφημένων Συστημάτων – Ταμειακών Μηχανών

5.1. Προσαρμογή για τιμολόγηση ειδικού περιβαλλοντικού τέλους στις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Για την παρακολούθηση του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους είναι απαραίτητη η προσαρμογή των ταμειακών μηχανών και των μηχανογραφικών συστημάτων προκειμένου να είναι εφικτή η τιμολόγηση του από την πρώτη του έτους.

Ειδικότερα:

Α) Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. 24% (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» με όνομα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ».

Κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. 24% και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Β) Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση μηχανογραφικών συστημάτων (με ή χωρίς φορολογικό μηχανισμό – ΕΑΦΔΣΣ), κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. 24% και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν κατάλληλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή, ώστε όταν διατίθεται μια λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, να εμφανίζεται αυτόματα, ως παρελκόμενο είδος, το περιβαλλοντικό τέλος με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Ουσιαστικά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός είδους στην ενότητα «Αποθήκη» (ή κωδικός επιβάρυνσης) με τίτλο «Περιβαλλοντικό τέλος ανά (ΛΠΣΜ) λεπτή πλαστική σακούλας μεταφοράς» το οποίο και θα υπολογίζεται ανάλογα με την ποσότητα που θα αναγράφεται κάθε φορά στα παραστατικά.

Παράλληλα θα πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες ενημέρωσης της λογιστικής (γέφυρες) προκειμένου να απεικονιστεί το τέλος μεταφοράς στους κατάλληλους λογαριασμούς της λογιστικής.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεργαστούν με την εταιρεία που τους υποστηρίζει μηχανογραφικά για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπάνω.


5.2. Προσαρμογή για τις ανάγκες τιμολόγησης πλαστικής σακούλας μεταφοράς με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά

Πρόκειται για πώληση αναλωσίμων υλικών συσκευασίας.
Όσοι χρησιμοποιούν μηχανογραφικά συστήματα για την έκδοση των παραστατικών πώλησης θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο κωδικό με περιγραφή «πλαστική σακούλα μεταφοράς πάχους 50 έως 70 μm» το οποίο και θα αναφέρουν στα παραστατικά πώλησης αναγράφοντας την ποσότητα και την τιμή πώλησης του. Λογικά η τιμή πώλησης θα καλύπτει τουλάχιστον το κόστος αγοράς της πλαστικής σακούλας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3Β της απόφασης 180036/952/2017 ή τιμολόγηση είναι υποχρεωτική και η δωρεάν διάθεση επιτρέπεται μόνο για  επαναχρησιμοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς στα πλαίσια δράσεων συλλογής προς ανακύκλωση των λεπτών σακουλών μεταφοράς.


6. Λογιστική Απεικόνιση

6.1. Λογιστική Απεικόνιση του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους στις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Προτεινόμενη ανάπτυξη Λογαριασμών

Προτεινόμενη ανάπτυξη λογαριασμών για την παρακολούθηση του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους:

54-11        Λοιποί Φόροι-Τέλη Πωλήσεων
54-11-00    Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς
54-11-00-0000    Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς 
54-11-00-0024    Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με ΦΠΑ 24% 

Η παραπάνω προτεινόμενη ανάπτυξη των λογαριασμών είναι κοινή τόσο για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) όσο και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το λογιστικών σχέδιο των ΕΛΠ (.4308/2014).

Λογιστικό άρθρο απεικόνισης πωλήσεων

Παράδειγμα πώλησης εμπορευμάτων με λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς :

Με λογαριασμούς Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980)

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30-00-00-0000 Πελάτες Εσωτερικού 124,07
70-00-00-0024 (*) Πωλήσεις Εμπορευμάτων με ΦΠΑ 24% 100,00
54-00-70-0024 ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 24% 24,00
54-11-00-0000 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς 0,06
(2 τεμάχια Χ 0,03 = 0,06)
54-00-79-0024 ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 24% 0,01(*) Ο λογαριασμός των εσόδων πώλησης (70) καλό είναι να είναι διαφορετικός για την καταχώρηση των λιανικών και των χονδρικών πωλήσεων.

Με λογαριασμούς Λογιστικού Σχεδίου Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014)

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30-01-00-0000 Πελάτες – Μη Συνδεδεμένες Οντότητες 124,07
70-01-01-0024 (*) Πωλήσεις Εμπορευμάτων με ΦΠΑ 24% σε μη συνδεδεμένες οντότητες 100,00
54-02-01-7024 ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 24% 24,00
54-11-00-0000 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς 0,06
(2 τεμάχια Χ 0,03 = 0,06)
54-02-01-7924 ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 24% 0,01(*) Ο λογαριασμός των εσόδων πώλησης (70) καλό είναι να είναι διαφορετικός για την καταχώρηση των λιανικών και των χονδρικών πωλήσεων.

Το συγκεντρωμένο στον προτεινόμενο λογαριασμό «54-11» περιβαλλοντικό τέλος στο τέλος κάθε τριμήνου θα αποδίδεται στην ΑΑΔΕ με την υποβολή δήλωσης στην ειδική εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στο περιβάλλον του taxisnet.


6.2. Λογιστική Απεικόνιση της πώλησης πλαστικής σακούλας μεταφοράς με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά

Παράδειγμα πώλησης εμπορευμάτων με πλαστικές σακούλες μεταφοράς πάχους από 50 μέχρι 70 μικρά:

Πρόκειται για πώληση ενός αναλώσιμου υλικού συσκευασίας. 

Τα κατάλληλα λογιστικά άρθρα έχουν ως εξής :

Με λογαριασμούς Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980)

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30-00-00-0000 Πελάτες Εσωτερικού 125,24
70-00-00-0024 Πωλήσεις εμπορευμάτων ΦΠΑ 24% 100,00
54-00-70-0024 ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 24% 24,00
72-25-00-0024 Πωλήσεις αναλωσίμων υλικών συσκευασίας με ΦΠΑ 24% 1,00
(4 τεμάχια Χ 0,25 = 1,00)
54-00-79-0024 ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 24% 0,24Με λογαριασμούς Λογιστικού Σχεδίου Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014)

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30-01-00-0000 Πελάτες – Μη Συνδεδεμένες Οντότητες 124,54
70-01-01-0024 (*) Πωλήσεις Εμπορευμάτων με ΦΠΑ 24% σε μη συνδεδεμένες οντότητες 100,00
54-02-01-7024 ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 24% 24,00
70-05-01-0024 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες με ΦΠΑ 24% 1,00
(4 τεμάχια Χ 0,25 = 1,00)
54-02-01-7924 ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 24% 0,24
6.3. Λογιστική Απεικόνιση του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους στις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς σε Απλογραφικά Βιβλία (Εσόδων – Εξόδων).

Όσες επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πρέπει στις καταχωρήσεις των Εσόδων τους να απεικονίσουν το εισπραττόμενο ειδικό περιβαλλοντικό τέλος.

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν να δημιουργήσουν κατάλληλες στήλες και λογαριασμούς για την ενημέρωση των βιβλίων.

Με βάση τα ποσά του παραπάνω παραδείγματος μας μια ενδεδειγμένη απεικόνιση στο βιβλίο Εσόδων είναι η ακόλουθη :7. Το ειδικό Περιβαλλοντικό τέλος στις καταστάσεις Μ.Υ.Φ..


Το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος καταχωρείτε στις καταστάσεις ΜΥΦ ως εξής :

α) Κατάσταση Πελατών.

α.1. Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.),  εμφανίζονται ανά περίοδο με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ.  και καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία με το περιβαλλοντικό τέλος), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου

α.2. Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, που περιλαμβάνει :
α) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη
β) Το πλήθος των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.
γ) Την αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α. στην οποία περιλαμβάνεται και το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.


β) Κατάσταση Προμηθευτών

Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών τα οποία έχουν επιβαρυνθεί με  το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος,  καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, που περιλαμβάνει :
α) Τον Α.Φ.Μ. του προμηθευτή
β) Το πλήθος των ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
γ) Την αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α. στην οποία περιλαμβάνεται και το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος
δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.

8. Εμφάνιση του ειδικού Περιβαλλοντικού Τέλους στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α..

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος υπόκειται σε Φ.Π.Α. αλλά δεν συνιστά έσοδο για την επιχείρηση. 

Η εμφάνιση του στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. με βάση τα ποσά του παραδείγματος μας, έχει ως εξής :
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/38528#

26 Ιαν 2018

Φορολοταρία: Στις 30 Ιανουαρίου η 12η Δημόσια Κλήρωση για συναλλαγές Δεκεμβρίου 2017

Φορολοταρία: Στις 30 Ιανουαρίου η 12η Δημόσια Κλήρωση για συναλλαγές Δεκεμβρίου 2017

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ η 12η Δημόσια Κλήρωση για συναλλαγές Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018, στις 18:00.

Δείτε τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις εδώ

Για το Εγχειρίδιο χρήσης πατήστε εδώ

Σχετικές διατάξεις

ΠΟΛ. 1161/17-10-2017 (ΦΕΚ 3657Β’/2017)

N.4446/2016

26 Ιαν 2018

Πάρτι φοροδιαφυγής με «χρυσά κουτάλια» εντόπισε η ΑΑΔΕ

Πάρτι φοροδιαφυγής με «χρυσά κουτάλια» εντόπισε η ΑΑΔΕ

Μεταξύ αυτών που εντοπίστηκαν να φοροδιαφεύγουν είναι γιατροί, μηχανικοί, δημόσιοι υπάλληλοι ακόμη και συνταξιούχοι ή άνεργοι με αδήλωτα εισοδήματα, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Εξήντα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Μεταξύ αυτών που εντοπίστηκαν να φοροδιαφεύγουν είναι γιατροί, μηχανικοί, δημόσιοι υπάλληλοι ακόμη και συνταξιούχοι ή άνεργοι με αδήλωτα εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ή και εκατομμυρίων.

Γιατρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκε να έχει αποκρύψει εισοδήματα που αγγίζουν τα 3,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνάδελφός του στην Αθήνα απέκρυψε εισοδήματα που ξεπερνούσαν τα 1,8 εκατομμύρια και προήλθαν από άγνωστη πηγή.

Συνολικά η ΑΑΔΕ παραθέτει εννέα περιπτώσεις ιατρών που δεν είχαν δηλώσει ποσά άνω των 100.000 ευρώ ενώ μία επιχείρηση ιατρικών μηχανημάτων Ήπειρο βρέθηκε να έχει διαπράξει υπερτιμολογήσεις και κλήθηκε να πληρώσει συμπληρωματικό φόρο 253, 5 χιλιάδες ευρώ.

Στον κλάδο των κατασκευών, πολιτικός μηχανικός που δραστηριοποιείται στην περιοχή της ανατολικής Αττικής, βρέθηκε να έχει ανακρίβειες, αστοχίες ή άλλες παρατυπίες στα βιβλία του καθαρής αξίας 1,75 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχε αποκρύψει και εισόδημα 1,73 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, κατασκευαστής που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά περισσότερα από 921 χιλιάδες ευρώ.

Στα νομικά επαγγέλματα, η ΑΑΔΕ εντόπισε ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην περιοχή της Αθήνας και έχει εκδώσει εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1,97 εκατ. ευρώ.
Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2,53 εκατ. από μη προσδιορισμένη πηγή, ενώ επιτηδευματίας που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης δεν δήλωσε εισοδήματα που ξεπερνούν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Κρούσματα μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφηκαν και στο Δημόσιο. Στην ανατολική Αττική εκπαιδευτικός απέκρυψε εισοδήματα άγνωστης προέλευσης που αγγίζουν τα 308.000 ευρώ.
Άλλος δημόσιος υπάλληλος, στα βόρεια προάστια, απέκρυψε εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 305.000 ευρώ.
Αίσθηση προκαλεί και η περίπτωση ενός ανεπάγγελτου, στα νότια προάστια, ο οποίος απέκρυψε εισόδημα από άγνωστη πηγή ύψους 803,5 χιλιάδων ευρώ.
Στην ίδια περιοχή, ένας άλλος φορολογούμενος προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή και από ανακριβή φορολογική δήλωση κατά σχεδόν 7,8 εκατ. ευρώ.
Εν τω μεταξύ, στην ανατολική Αττική, ζευγάρι συνταξιούχων αύξησε ξαφνικά την περιουσία του κατά σχεδόν 1,8 εκατομμύρια ευρώ, με το κάθε μέλος του ζεύγους να γίνεται πλουσιότερο κατά 896 χιλιάδες ευρώ.

26 Ιαν 2018

Φόρος διαμονής: Με ξεχωριστό παραστατικό η είσπραξή του

Φόρος διαμονής: Με ξεχωριστό παραστατικό η είσπραξή του

Διευκρινίσεις σχετικά με τον φόρο διαμονής έδωσε η υφυπουργός Οικονομικών κα Παπανάτσιου κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου “Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις” στη βουλή.

Η υφυπουργός επεσήμανε ότι η πληρωμή του φόρου διαμονής θα γίνεται με την έξοδο του επισκέπτη από το ξενοδοχείο με ξεχωριστό παραστατικό και δεν θα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.  Οι ξενοδόχοι που θα το εισπράττουν θα το αποδίδουν τον επόμενο μήνα.

Να θυμίσουμε ότι οι επιπλέον διατάξεις για το φόρο διαμονής έχουν εισαχθεί με τροπολογία στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε χθες. (Δείτε εδώ την τροπολογία).

25 Ιαν 2018

Κατάργηση μείωσης παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Κατάργηση μείωσης παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Η μείωση της παρακράτησης φόρου κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.

Σύμφωνα με τον Ν.4472/2017 Κεφάλαιο ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και την παράγραφο 2 του άρθρου 69, η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 στην οποία αναφερόταν ότι «ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτηση του» καταργείται.

Η κατάργηση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν.4472/2017, ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής. (Αναλυτικά ο Νόμος)