28 Φεβ 2018

Μια ώρα θα διαρκέσει η σημερινή διακοπή του «ΕΡΓΑΝΗ»

Μια ώρα θα διαρκέσει η σημερινή διακοπή του «ΕΡΓΑΝΗ»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ, η σημερινή διακοπή θα διαρκέσει μια ώρα (16:00-17:00) αντί πέντε ωρών.

Σημείωση κόμβου: Θυμίζουμε ότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ε11.

28 Φεβ 2018

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ: Ξεκινά την Πέμπτη 8 Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ: Ξεκινά την Πέμπτη 8 Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ:

Επισυνάπτονται ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ“, το οποίο θα ανοίξει την Πέμπτη 8 Μαρτίου για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση προωθήθηκε για ΦΕΚ.

28 Φεβ 2018

Διαδικασία συμψηφισμού ποσών και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το ΚΕΑ

Διαδικασία συμψηφισμού ποσών και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για το ΚΕΑ

Mε την παρούσα παρέχονται πρόσθετες κατευθύνσεις για την ακολουθητέα, από τις Υπηρεσίες σας, διαδικασία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αναντιστοιχία ως προς τη δήλωση εισοδημάτων του εκάστοτε νοικοκυριού.

Στις περιπτώσεις αυτές τα αρμόδια όργανα του Δήμου προχωρούν, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κατευθύνσεις, σε διερεύνηση της υπόθεσης, καλώντας όποτε κρίνουν ότι αυτό απαιτείται τους αιτούντες να παράσχουν προφορικές ή έγγραφες διευκρινίσεις εντός εύλογης προθεσμίας (τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών).

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, επιλέγεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, ή επιλογή που προστέθηκε στην πλατφόρμα του προγράμματος:

[Ενέργειες : Έλεγχος για αχρεωστήτως καταβληθέντα/συμψηφισμό πληρωμών]

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις των αιτήσεων, οι οποίες ανακαλούνται και υποβάλλονται εκ νέου λόγω συμπλήρωσης 12 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης υποβολής.

Ως εκ τούτου από 01/03/2018 δεν θα αποστέλλεται πλέον σχετική εισήγηση στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Με την επιλογή [Έλεγχος για αχρεωστήτως καταβληθέντα/συμψηφισμό πληρωμών] η Η.ΔΙ.ΚΑ.Α.Ε., διεξάγει επιπλέον ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τις εν λόγω αιτήσεις και αναλαμβάνει τον συμψηφισμό ποσών ή τον προσδιορισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑ.

28 Φεβ 2018

Capital controls: Οι τελευταίες αλλαγές

Capital controls: Οι τελευταίες αλλαγές

Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018 με την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Από την 1η Μαρτίου 2018 επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) έως του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300) ανά ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη (Customer ID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1 Μαρτίου 2018 και εφεξής, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5α του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance), έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1 Μαρτίου 2018 και εφεξής, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.».

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID)».

6. Οι παράγραφοι 6α, 7 και 7α του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, καταργούνται.

7. Μετά την περίπτωση κα της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση κβ ως ακολούθως:
«κβ. Συναλλαγές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας».

28 Φεβ 2018

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αρ. Πρωτ.: 287025 απόφαση του ΕΦΚΑ με θέμα «Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, ως γνωστόν, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4387/2016 προβλέπεται – μεταξύ άλλων – η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με ενιαίες αρχές.

Στη βάση αυτή, όπως γνωρίστηκε από το εποπτεύον Υπουργείο, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. με ενιαίες προϋποθέσεις.

Ύστερα από τα προαναφερόμενα και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων, παρατείνεται καταρχάς η ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 20/3/2018 σε όσους ήταν ασφαλιστικά ικανοί έως 28/2/2018.

Για δε τη χορήγηση και ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. στους ασφαλισμένους, τα μέλη οικογενείας τους, στους ανέργους, για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1) Στους μισθωτούς ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α., χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου και στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α. χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον δύο (2) μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2017) ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, αυτή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων. Στην τελευταία περίπτωση η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα.

2) Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμενους αναβάτες, τους προπονητές δρομώνων ίππων και των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. ως μισθωτοί – μέλη Δ.Σ. Α.Ε., βάσει αποκλειστικά του εδ. δ παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

3) Στους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. και του πρώην Ε.Τ.Α.Α., που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων των περιπτ. Α και Β της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’ 85), καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες της περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) οι οποίοι έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της υποπ. Α3 περ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85), η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2019.

4) Στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2768/1999 (Α’ 273) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2019.

5) Στους άνεργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 (Α’ 65) και της περ. Α, της υποπ. Α3, του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’ 85) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος παρατείνεται έως 28/2/2019.

6) Για τους εργάτες γης απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ – αμειβόμενους με εργόσημο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

7) Οι μετακλητοί εργάτες γης – πολίτες τρίτων χωρών και οι μετακλητοί αλλοδαποί αλιεργάτες της παρ. 5 του αρ. 40 του Ν. 4387/2016 αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη ημέρα εργασίας τους και διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας τους.

8) Οι μαθητευόμενοι ή εκπαιδευόμενοι ή καταρτιζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε προγράμματα του ΟΑΕΔ δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψη σε είδος από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ή του προγράμματος.

Όπου από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από την ημερομηνία ορκωμοσίας ή την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης, οι διατάξεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στους ανέργους εξακολουθούν να ισχύουν.

27 Φεβ 2018

Το γλωσσάρι της φοροδιαφυγής – Η ευρωπαϊκή οδηγία για τη φοροαποφυγή που τίθεται σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2019

Το γλωσσάρι της φοροδιαφυγής – Η ευρωπαϊκή οδηγία για τη φοροαποφυγή που τίθεται σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2019

Τι είναι οι φορολογικές αποφάσεις, υπάρχει διαφορά μεταξύ φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι τεχνικοί όροι που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ;

Φοροαποφυγή

Η φοροαποφυγή, χρησιμοποιεί νομικά μέσα με στόχο τη μείωση τη μείωση της φορολογητέας ύλης. Η ευρωπαϊκή οδηγία για τη φοροαποφυγή ((ΕΕ) 2016/1164) τίθεται σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2019.

Εταιρική φοροαποφυγή: η καταπολέμηση του “εταιρικού φορολογικού σχεδιασμού”

Μέτρα για την καταπολέμηση των πιο κοινών πρακτικών φοροαποφυγής, συζητά η ολομέλεια του ΕΚ την Τρίτη, 7 Ιουνίου, ενώ οι προτάσεις του ΕΚ τίθενται προς ψηφοφορία την Τετάρτη, 8 Ιουνίου. Στο γράφημα θα βρείτε πληροφορίες για για τη νομοθεσία εταιρικών φορολογικών συντελεστών και των αντίστοιχων φορολογικών εσόδων στα κράτη μέλη.

Η οδηγία

Η οδηγία βασίζεται στην αρχή ότι οι φόροι πρέπει να πληρώνονται στο μέρος που γίνονται τα κέρδη. Αποτελείται από έξι βασικά μέτρα για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ενώ προτείνει τη δημιουργία κοινών ορισμών όρων, όπως “μόνιμη εγκατάσταση”, “φορολογικοί παράδεισοι” και “ελάχιστοι οικονομική ουσία”. Το πρόβλημα με αυτούς τους όρους σήμερα είναι, ότι με τον τρόπο που είναι διατυπωμένοι είναι ανοιχτοί σε διαφορετικές ερμηνείες.

Η οδηγία αποτελεί απάντηση της ΕΕ, στο σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών. (Δείτε την οδηγία ((ΕΕ) 2016/1164) εδώ)

Η θέση του ΕΚ

Η επιτροπή Οικονομικών ψήφισε στις 24 Μαΐου, οδηγία με την οποία καλωσορίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εισηγητής του ΕΚ Ουγκ Μπαγιέ (Σοσιαλιστές, Βέλγιο), δήλωσε μετά την ψηφοφορία “είναι αδιανόητο να ζητήσεις για πάντα περισσότερες προσπάθειες από τους εργάτες, του συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι εύποροι και οι πολυεθνικές αποφεύγουν να συνεισφέρουν δίκαια τους φόρους που τους αναλογούν”.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλει να περιορίσει τον εσωτερικό δανεισμό, που είναι ένας από τους πιο κοινούς τρόπους για το πώς οι εταιρείες παρουσιάζουν χαμηλά κέρδη, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν αυστηρότερα όρια για την αφαίρεση των τόκων.

Έκπτωση τόκων

Σε ένα βαθμό είναι το ισοδύναμο των εταιρειών για τους τόκους των στεγαστικών δανείων, όπως όταν κάποιος που έχει λάβει στεγαστικό δάνειο μπορεί να το αφαιρέσει από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του.

Πώς λειτουργεί για τις πολυεθνικές; Μια ομάδα που βρίσκεται στην ΕΕ, ιδρύει θυγατρική με χαμηλή φορολογική δικαιοδοσία και η θυγατρική της δίνει πίσω ένα δάνειο που έρχεται με “φουσκωμένα” επιτόκια. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία που εδρεύει στην ΕΕ πρέπει να πληρώσει μεγάλα ποσά σε τόκους. Αυτοί οι τόκοι συνήθως μπορούν να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα. Μετά την καταβολή των τόκων η εταιρεία αυτή που εδρεύει στην ΕΕ έχει ελάχιστο ή καθόλου κέρδος, σε αυτό το καταβληθέν ποσό των φόρων είναι ελάχιστο και τα χρήματα παραμένουν μέσα στην εταιρεία.

Η ΕΕ θέλει να περιορίσει το ποσό των τόκων που ο φορολογούμενος δικαιούται να μην πληρώσει σε ένα φορολογικό έτος. Έτσι θα αυξηθεί το ποσό των καταβληθέντων φόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρόταση της λέει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να αφαιρούν περισσότερο από 30% των αποδοχών τους, ενώ οι ευρωβουλευτές λένε ότι πρέπει να μειωθεί στο 20% ή στα 200.000 ευρώ, ανάλογα ποιό από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Γλωσσάρι

Φοροδιαφυγή

Φοροδιαφυγή είναι η παράνομη και εσκεμμένη ενέργεια με στόχο να πληρωθούν λιγότεροι ή καθόλου φόροι.

Φορολογικοί παράδεισοι

Οι φορολογικοί παράδεισοι είναι χώρες ή περιοχές, όπου ξένες εταιρείες ή ιδιώτες, πληρώνουν λίγους ή καθόλου φόρους. Οι χώρες αυτές προκειμένου να προσελκύσουν επενδυτές δεν διαθέτουν οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο έδαφός τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή που συνέταξε, με αφορμή το σκάνδαλο με τα έγγραφα του Παναμά, ζήτησε τη δημιουργία μαύρης λίστας με χώρες που αποτελούν φορολογικοί παράδεισοι. Η λίστα αυτή συντάχθηκε τελικά στις αρχές του 2018 από το Συμβούλιο, το οποίο ωστόσο δεν συμπεριέλαβε 8 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Παναμά, για τις οποίες υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι αποτελούν φορολογικοί παράδεισοι.

Φορολογική απόφαση

Φορολογική απόφαση είναι μια γραπτή δήλωση που εκδίδεται από τη φορολογική αρχή και καθορίζει πώς θα πρέπει να υπολογίζεται η φορολογία στις επιχειρήσεις αλλά και ποιές φορολογικές διατάξεις θα χρησιμοποιούνται. Οι αποφάσεις αυτές είναι νόμιμες αλλά μπορεί , σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, να περιέχουν κρατικές ενισχύσεις και ως εκ τούτου υπάγονται σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ηθική των φορολογικών αποφάσεων μπορεί να αμφισβητηθεί από τους φορολογούμενους, σε περιπτώσεις που πολυεθνικές έχουν μικρότερο φορολογικό βάρος από ό, τι άλλοι.

Κοινή βάση φορολογίας επιχειρήσεων

Η κοινή βάση φορολογίας επιχειρήσεων, είναι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Μάρτιο του 2011, που προς το παρόν βρίσκεται σε αναμονή από τις κυβερνήσεις. Με αυτό τον κανόνα οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενιαία φορολογική δήλωση για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στην ΕΕ, σε μία φορολογική υπηρεσία. Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν το δικαίωμα να καθορίζουν το δικό τους συντελεστή φορολογίας εταιρειών.

Διάβρωση της βάσης και μετατόπιση των κερδών (BEPS)

Διάβρωση της βάσης και μετατόπιση των κερδών, είναι οι φορολογικές στρατηγικές που εκμεταλλεύονται κενά στην αρχιτεκτονική του διεθνούς φορολογικού συστήματος και στρέφουν τα κέρδη σε μέρη όπου υπάρχει μικρή ή καθόλου οικονομική δραστηριότητα ή φορολογία, με αποτέλεσμα να πληρώνονται ελάχιστοι ή καθόλου εταιρικοί φόροι.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP). Ορισμένες χώρες της ΕΕ προσφέρουν φορολογική απαλλαγή για διπλώματα ευρεσιτεχνίες, προκειμένου να δώσουν ώθηση στην καινοτομία και να προσελκύσουν εταιρείες τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιούνται να πληρώνουν χαμηλότερους φόρους.

Το ΕΚ υπενθυμίζει συχνά ότι η σύνδεση ανάμεσα στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και στην έρευνα και την ανάπτυξη, είναι τεχνητή, καθώς οι εταιρείες χρησιμοποιούν την έκπτωση που τους προσφέρεται για να εφαρμόσουν επιθετικούς φορολογικούς σχεδιασμούς. Η έκθεση της ειδικής επιτροπής του ΕΚ λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαγορεύει την κατάχρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να καταλήξει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ο δικαιούχος μιας εταιρείες ή ενός νομικού προσώπου μπορεί να κρύβεται πίσω από μια σειρά εικονικών εταιρειών. Αυτό σημαίνει έλλειψη διαφάνειας. Ποιός έχει πραγματικό κέρδος; Ποιός υποδεικνύει τις δράσεις της εταιρείας;

Το ΕΚ έχει ήδη διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργούν κεντρικά μητρώα με πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών. Τα μητρώα είναι ανοιχτά σε αρχές και άτομα με έννομο συμφέρον, όπως για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι. Ο νέος κανόνας πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017.

Προτεραιότητα του ΕΚ  ο αγώνας για δίκαιη φορολογία

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για το ΕΚ. Σύντομα, οι ευρωβουλευτές θα δημιουργήσουν ειδική επιτροπή προκειμένου να διερευνήσουν κακοτεχνίες στον τομέα της φορολογίας.

Ο ρόλος του ΕΚ σε ζητήματα φορολογίας είναι συμβουλευτικός. Οι ευρωπαϊκοί νόμοι υιοθετούνται από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, με ομοφωνία.

27 Φεβ 2018

Ρύθμιση «ανάσα» για τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ, ακόμη και με διαγραφή χρέους

Ρύθμιση «ανάσα» για τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ, ακόμη και με διαγραφή χρέους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Β. Κόκκαλης: Ρύθμιση ανάσα για τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ, ακόμη και με διαγραφή χρέους

Στην οικονομική «ανακούφιση» χιλιάδων αγροτών δανειοληπτών αγροτών και κτηνοτρόφων αναμένεται να οδηγήσει η κυβερνητική πρωτοβουλία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλη Κόκκαλη, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται για πρώτη φορά δυνατότητα διευθέτησης των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα με ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη την βιώσιμη οικονομική δυνατότητα εκάστου δανειολήπτη βάσει των τρεχουσών προσωπικών περιουσιακών στοιχείων και της εισοδηματικής ικανότητάς του.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική καινοτομία του προγράμματος ρύθμισης / συμβιβασμού αποτελεί και η εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν.3259/2004) επί του οφειλομένου ποσού, ώστε η ρύθμιση να αφορά στο εναπομείναν καθαρό λογιστικό υπόλοιπο.

Συγκεκριμένα, για την διαμόρφωση του οφειλομένου ποσού από τον εκάστοτε δανειολήπτη, θα λαμβάνονται υπόψιν αφενός μεν το ύψος της οφειλής και η εξασφάλιση του χρέους του, μέσω ιδίως των εμπραγμάτων ασφαλειών, αφετέρου δε η τρέχουσα ατομική περιουσιακή κατάσταση του κάθε ενδιαφερομένου όπως θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά του, με στόχο την βιώσιμη λύση της ρύθμισης και την ανταπόκριση της κάθε ξεχωριστής αίτησης στα ατομικά δεδομένα κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης για παράδειγμα, οφειλέτης με ύψος δανείου 100.000 ευρώ, ο οποίος οφείλει ακόμη 85.000 ευρώ στο πιστωτικό ίδρυμα και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει την οφειλή του αυτή μερικώς, ήτοι πάνω από 70% έως 140% του ληφθέντος κεφαλαίου, μπορεί να οδηγηθεί σε έκπτωση έως και 15% επί του λογιστικού υπολοίπου.

Ενώ ο συμβιβασμός με την ίδια εμπράγματη εξασφάλιση και για οφειλή έως 20.000 ευρώ, μπορεί να οδηγήσει τον οφειλέτη σε έκπτωση έως και του 40% του λογιστικού υπολοίπου του, ήτοι ποσού 8.000 ευρώ.

Αναφορικά δε με οφειλή ίση ή πάνω των 20.000 ευρώ, με εμπράγματη εξασφάλιση πάνω από το 70% έως και 140% του ληφθέντος ποσού, ο οφειλέτης δύναται να συμβιβαστεί και να πετύχει έκπτωση μέχρι και του 30% του λογιστικού υπολοίπου.

Επίσης η ρύθμιση αφορά και σε οφειλές ανεπαρκώς εξασφαλισμένες ή και χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, των οποίων η εξόφληση θα αφορά μόνο στο 60% του λογιστικού υπολοίπου και έκπτωση του 40%, εφόσον ο συγκεκριμένος οφειλέτης αδυνατεί να παράσχει κάποια εξασφάλιση και ταυτόχρονα από τα οικονομικά του δεδομένα δεν παρέχονται εχέγγυα βιώσιμης λύσης μιας ενδεχόμενης ρύθμισης.

Εάν δε ο ίδιος πιο πάνω οφειλέτης προβεί σε συμβιβασμό θα επωφεληθεί της έκπτωσης, η οποία δύναται να φτάσει έως και στο 60% του οφειλομένου λογιστικού υπολοίπου για οφειλή έως 20.000 ευρώ και σε έκπτωση έως και 60%, για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ εφόσον έχουν εξαντληθεί περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά του στοιχεία βιώσιμη λύση της ρύθμισης. άρα οφειλέτης που χρωστάει καθαρό υπόλοιπο 100.000 ευρώ χωρίς ή με ανεπαρκή εξασφάλιση θα επωφεληθεί της έκπτωσης μέχρι και του ποσού των 60.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως τόσο στο πλαίσιο της ρύθμισης όσο και του συμβιβασμού επέρχεται πλήρης διαγραφή των εξωλογιστικών τόκων.

Το παρόν πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για έξι μήνες από 1η Μαΐου 2018 και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης τόνισε τα εξής: «Σήμερα είναι μία καλή ημέρα για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καθώς οι συγκεκριμένες νέες ρυθμίσεις για τις οφειλές αγροτών και κτηνοτρόφων στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, έρχονται να λύσουν με ρεαλιστικό τρόπο ένα μείζον πρόβλημα που ταλάνιζε χιλιάδες αγροτικές οικογένειες, αλλά και τον ίδιο τον πρωτογενή τομέα εν γένει.

Οι ρυθμίσεις αυτές, ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες αγρότες – κτηνοτρόφοι και φέρουν και την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδας. Δυστυχώς με την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας, βρέθηκαν σε μία μακροχρόνια και ιδιότυπη ομηρεία άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι όμως από σήμερα, μπορούν να κάνουν ένα νέο παραγωγικό ξεκίνημα, με την ευνοϊκή διευθέτηση των οφειλών τους.

Σήμερα μπορούν να ρυθμίσουν το δάνειό τους στο μέτρο των δυνατοτήτων τους κι εφόσον η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή, να τύχουν ακόμη και διαγραφής χρέους.

Δε θα’ θελα να αναφερθώ στις Κασάνδρες που από την πρώτη στιγμή που ανακοινώσαμε αυτή την προσπάθεια, έσπευσαν να την αποδομήσουν, επί ματαίω όμως. Θα πω μόνον πως οι πράξεις είναι αυτές που μένουν στο τέλος στη συνείδηση κάθε Έλληνα πολίτη και πως σύντομα θα εξετασθούν και τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».

26 Φεβ 2018

Ε. Αχτσιόγλου: Δεν παραιτούμαστε από τον στόχο της αύξησης του κατώτατου μισθού

Ε. Αχτσιόγλου: Δεν παραιτούμαστε από τον στόχο της αύξησης του κατώτατου μισθού

Συνέντευξη στην εφημερίδα ‘’Ναυτεμπορική’’ και τον Στέλιο Παπαπέτρου παραχώρησε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου.

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη:

Κυρία υπουργέ, από το 2012 ο κατώτατος μισθός παραμένει νομοθετικά καθηλωμένος στα 586 ευρώ και η κυβέρνηση παρά τις δεσμεύσεις του 2014 δεν έχει προχωρήσει στην αύξησή του. Πώς εξηγείται αυτό για μια αριστερή κυβέρνηση;

Η μείωση του κατώτατου μισθού στο σημερινό του επίπεδο, αλλά και ο μισθολογικός διαχωρισμός μεταξύ των εργαζομένων με τη θεσμοθέτηση του λεγόμενου υποκατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών αναδεικνύουν τη μεροληπτικότητα των προγραμμάτων προσαρμογής που επιβλήθηκαν στη χώρα. Τόσο οι θεσμοί όσο και οι κυβερνήσεις 2010-2014 είχαν την άποψη ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για νέες επενδύσεις. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου για μια λογική που είναι και κοινωνικά επιζήμια, αλλά και οικονομικά αναποτελεσματική και αυτό έχει αποδειχτεί τόσο στη χώρα μας όσο και ιστορικά.

Η μείωση των μισθών δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής -ή οποιασδήποτε άλλης- οικονομίας. Η τόνωση της ανάπτυξης και η προσέλκυση επενδύσεων δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζονται στη συντριβή της εργασίας. Αντίθετα, πρέπει να στηρίζονται στην αναδιαμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου σε μια κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και της θέσης της χώρας στην αλυσίδα αξίας, αλλά και στη στήριξη της καινοτομίας που συνεπάγεται την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Η σημερινή κυβέρνηση δεν έκρυψε ποτέ αυτή την άποψη και διεκδίκησε από την πρώτη στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο συσχετισμός δύναμης μέχρι στιγμής δεν έχει επιτρέψει να προχωρήσουμε σε αυτή την παρέμβαση. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν παραιτούμαστε από αυτόν τον κεντρικό πολιτικό στόχο, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, καθώς μία από τις κύριες στοχεύσεις της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της θέσης της εργασίας και η αντιστροφή της τάσης μείωσης των μισθών συνολικά.

Σκοπεύετε λοιπόν να θέσετε σε λειτουργία τη νέα διαδικασία αναπροσαρμογής, που προβλέπει τη διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης με την επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημονικών φορέων και εμπειρογνωμόνων; Και πώς θα αξιοποιήσετε την εμπειρία από το πρόσφατο ταξίδι σας στην Πορτογαλία, η οποία ήδη προχώρησε σε τρεις αυξήσεις των κατώτατων μισθών μετά την έξοδο από τα μνημόνια;

Τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θέσης της εργασίας, αλλά και για την έμπρακτη αλλαγή των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής. Πρώτη προϋπόθεση είναι η επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων (επεκτασιμότητα και ευνοϊκότερη ρύθμιση), δεύτερη η αύξηση του κατώτατου μισθού και τρίτη η καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να εξασφαλίσει το πρώτο για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος, ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού σάς είπα προηγουμένως ότι δεν κρύβουμε πως αποτελεί σταθερή επιδίωξή μας. Θεωρώ εξάλλου ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε αυτό μετά το τέλος της επιτροπείας. Αναφορικά με την επιβολή της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, ήδη έχουμε σημαντικά αποτελέσματα, αν και μένει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει.

Οι επαφές και οι συζητήσεις που είχαμε λοιπόν στην Πορτογαλία είναι χρήσιμες, με δεδομένη την εμπειρία της χώρας αυτής τη μεταμνημονιακή περίοδο. Εξάλλου οι πυλώνες της εργατικής πολιτικής στην Πορτογαλία -επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, αύξηση κατώτατου μισθού, καταπολέμηση της επισφάλειας στην αγορά εργασίας- είναι ταυτόσημοι με τις δικές μας προτεραιότητες.

Τα βήματα εξάλλου που ακολούθησαν οι Πορτογάλοι για την αύξηση του κατώτατου μισθού και ο μηχανισμός που εφάρμοσαν, δείχνουν ότι μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μία τέτοια πορεία και στην Ελλάδα, με τεκμηριωμένο και μελετημένο τρόπο, σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς και τους εργαζόμενους.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας στον περιορισμό της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, ειδικά στους κλάδους που διαπιστώνεται συστηματική παραβατικότητα;

Η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, σε κάθε της μορφή, είναι βασικός στόχος του υπουργείου και τούτο για λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με την προστασία των εργαζομένων και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης όσο όμως και με την αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς η μείωση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας συμβάλλει καθοριστικά στην πλεονασματική λειτουργία του ΕΦΚΑ.

Οι επιτυχίες του ΣΕΠΕ σε αυτό το πεδίο επιβεβαιώνονται από τα επίσημα στοιχεία. Στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όπως προέκυψε από τους στοχευμένους ελέγχους, το ποσοστό αδήλωτης εργασίας έχει μειωθεί στο 12,48% το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, από 19,17% το 2014.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα τραπεζών. Μένει όμως πολλή δουλειά να γίνει ακόμα. Για τον σκοπό αυτό επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην ενίσχυση της ελεγκτικής δράσης του ΣΕΠΕ, ενώ πέρυσι το φθινόπωρο ψηφίσαμε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι, ο εντοπισμός κλάδων υψηλής παραβατικότητας, η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, οι ρυθμίσεις για την εκ των προτέρων δήλωση των υπερωριών, η καταβολή μισθού μέσω τράπεζας, είναι εργαλεία που αξιοποιούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σχεδιάζουμε και την αλλαγή στην αρχιτεκτονική του προστίμου για αδήλωτους εργαζόμενους.

Στόχος μας είναι στη νέα αρχιτεκτονική του προστίμου να υπάρχει η δυνατότητα μείωσής του αν ο εργοδότης προχωρήσει σε άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης του αδήλωτου εργαζόμενου. Ταυτόχρονα η βεβαίωση της παράβασης θα δημιουργεί αυτόματα και την οφειλή ασφαλιστικών εισφορών προς τον εργαζόμενο. Σε περιπτώσεις όμως υποτροπής, οι χρηματικές ποινές θα γίνουν πιο αυστηρές και θα συνδυάζονται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Δεχθήκατε έντονη κριτική για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες. Έναν χρόνο μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ ποια είναι τα αποτελέσματα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων σε ότι αφορά το ύψος των εισφορών που πληρώνουν; Για ποιους ασφαλισμένους μειώθηκαν και για ποιους αυξήθηκαν οι εισφορές;

Ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ποτέ διστάσει να παραδεχτεί και λάθη και αδικίες που προκύπτουν από το πρόγραμμα προσαρμογής. Όμως στην περίπτωση του ΕΦΚΑ έχουμε μια άνευ προηγουμένου διαστρέβλωση της πραγματικότητας και από την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και από μερίδα του Τύπου. Τα αποτελέσματα για το 2017 σκιαγραφούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Όχι μόνο οι εισφορές για τη συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν μειωθεί, όχι μόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν παρουσιάζουν μείωση, αλλά ταυτόχρονα ενισχύονται εκθετικά και τα έσοδα του ΕΦΚΑ, πράγμα που συνέδραμε αποφασιστικά και στη δημοσιονομική υπεραπόδοση.
Οι μη μισθωτοί καταβάλλουν πλέον χαμηλότερες και δικαιότερες εισφορές με βάση το εισόδημα και όχι επί πλασματικών και αυτόματα αυξανόμενων, ανά τριετία, ασφαλιστικών κλάσεων, που ήταν η αιτία για την αδυναμία πληρωμών, την αύξηση χρεών και την απώλεια κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Άρα η νέα κατάσταση συνέβαλε ώστε να εξορθολογιστεί το σύνολο του συστήματος. Ειδικότερα, από τα ειδοποιητήρια των εισφορών του ΕΦΚΑ, τον Ιανουάριο του 2018, προκύπτει ότι το 2016 το ποσοστό των μη μισθωτών που πλήρωσε εισφορές έως 200 ευρώ μηνιαίως ήταν 27%. Το 2017, με την κατάργηση των ασφαλιστικών κλάσεων, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 86,8% και το 2018 σε 87,7% (περίπου 1,23 εκατομμύρια ασφαλισμένοι).

Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών δεν προκάλεσε καμία γενικευμένη τάση απόκρυψης εισοδημάτων, καθώς η διαστρωμάτωση των εισοδημάτων παρέμεινε για τη συντριπτική πλειονότητα των μη μισθωτών στα επίπεδα που ήταν πριν από την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.4387/16.

Το 75% του συνολικού αριθμού των μη μισθωτών θα συνεχίσει να καταβάλλει την κατώτατη εισφορά που αντιστοιχεί στον κλάδο του. Η μέση μηνιαία εισφορά των μη μισθωτών για τον ΕΦΚΑ μειώνεται κατά 5,6% τον Ιανουάριο του 2018, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017. Ο αριθμός των μη μισθωτών, υπόχρεων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, αυξήθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018 κατά 23.588 άτομα. Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και όποιος καταφεύγει στην καταστροφολογία μάλλον έχει στόχο την υπονόμευση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων.

Κα Αχτσιόγλου, τι αλλαγές θα συμβούν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μετά το τέλος του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα λειτουργήσει η επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων εργασίας;

Όπως έχει ήδη νομοθετηθεί με την έξοδο από το πρόγραμμα τον ερχόμενο Αύγουστο θα επανέλθουν οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας.

Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης είναι μία ασπίδα για τις κλαδικές αμοιβές και συνολικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων ενός κλάδου, ώστε αυτές οι αμοιβές και τα δικαιώματα να μην «ψαλιδίζονται» από επιχειρησιακές ή ατομικές συμβάσεις με δυσμενέστερους όρους. Το επίπεδο των αμοιβών και των δικαιωμάτων που θα καθορίζει μία κλαδική σύμβαση θα μπορεί μόνο να βελτιώνεται και όχι να χειροτερεύει σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Επίσης, η επεκτασιμότητα μίας κλαδικής σύμβασης θα εξασφαλίσει την εφαρμογή της στο σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων ενός κλάδου, χωρίς να μένουν “τυφλά” και ακάλυπτα σημεία.
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι το βασικό εργαλείο διεκδίκησης από τους εργαζόμενους καλύτερων αμοιβών και όρων εργασίας. Οι αρχές που διασφαλίζουν την ισχύ και την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι απαραίτητες για να έχουν αποτέλεσμα η συλλογική οργάνωση και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Κα Αχτσιόγλου, πότε θα ξεκινήσει η επανεξέταση της διαδικασίας διαμεσολάβησης και διαιτησίας;

Η μοναδική υποχρέωση εντός του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που σχετίζεται με τη διαιτησία είναι η παράδοση μιας νομικής μελέτης σχετικά με τον ρόλο του θεσμού στη λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η συζήτηση σχετικά με παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Να διευκρινίσω ότι οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή υπάρξει στα ισχύοντα θα σέβεται απολύτως το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία, όπως εξάλλου έχει κρίνει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και όπως προβλέπεται ρητά στη συμφωνία με τους θεσμούς.

23 Φεβ 2018

Δημοσιεύθηκε ο νέος ΟΠΕΚΑ

Δημοσιεύθηκε ο νέος ΟΠΕΚΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος υπ΄αριθμ. 4520/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετονομάζεται σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και συνιστά ενιαίο φορέα υλοποίησης πολιτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ν. 4387/2016 (Α΄85).

Ο ΟΠΕΚΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ., τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει την έδρα του στην Αθήνα.

Ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ ως προς το σύνολο των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σκοπός

1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σκοπός του ΟΠΕΚΑ είναι:

α) Η χορήγηση χρηματοδοτούμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προνοιακών παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,

β) Η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ) Η χορήγηση παροχών και υπηρεσιών, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ν. 3050/2002 (Α΄214).

2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παραγράφου 1:

α) Συνιστάται στον ΟΠΕΚΑ Λογαριασμός Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, και

β) διατηρείται ο ΛΑΕ του ν. 3050/2002, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Δείτε αναλυτικά τον νόμο υπ΄αριθμ. 4520/2018 εδώ

21 Φεβ 2018

Στοιχεία εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ 2018

Στοιχεία εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 21-02-2018

Διαψεύδονται τα γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης και η ανεύθυνη κινδυνολογία για δήθεν «υπέρογκες αυξήσεις», «διπλασιασμό των εισφορών των 1,4 εκατομμυρίων αυτοαπασχολούμενων το 2018» και «κλείσιμο βιβλίων από εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες εξ´αιτίας του Ασφαλιστικού».

Τα ειδοποιητήρια που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για την κύρια ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη, με τη νέα βάση υπολογισμού των εισφορών των μη μισθωτών για το 2018 (δηλαδή στο 85% του αθροίσματος του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 2016 με βάση τις φορολογικές δηλώσεις  του 2017, συν τις καταβληθείσες εισφορές του 2016), τους αφήνουν έκθετους.

Από την κατανομή των ειδοποιητηρίων για τις εισφορές του ΕΦΚΑ τον Ιανουάριο του 2018 και τον αντίστοιχο μήνα του 2017, προκύπτουν τα εξής:

•    Το 2016, το ποσοστό των μη μισθωτών που πλήρωσε εισφορές έως 200€ μηνιαίως ήταν 27%. Το 2017, με την κατάργηση των ασφαλιστικών κλάσεων, το ποσοστό των μη μισθωτών που πλήρωσε εισφορές έως 200€ μηνιαίως ανήλθε σε 86,8% (περίπου 1,2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι). Το 2018, το ποσοστό των μη μισθωτών που καλείται να καταβάλλει εισφορές έως 200€ μηνιαίως ανέρχεται σε 87,7% (περίπου 1,23 εκατομμύρια ασφαλισμένοι).
•    Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών δεν προκάλεσε καμία γενικευμένη τάση απόκρυψης εισοδημάτων, καθώς η διαστρωμάτωση των εισοδημάτων παρέμεινε για τη συντριπτική πλειονότητα των μη μισθωτών στα επίπεδα που ήταν πριν από τη ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 4387/16. Έτσι, το 75% του συνολικού αριθμού των αυτοαπασχολούμενων θα συνεχίσει να καταβάλλει την κατώτατη εισφορά που αντιστοιχεί στον κλάδο του.
•    Αναλυτικά, το 81% των ελεύθερων  επαγγελματιών του πρώην ΟΑΕΕ, έναντι 80% το 2017, θα καταβάλλει την κατώτατη εισφορά των 158 ευρώ.

Το 82,6% των αγροτών θα καταβάλλει την κατώτατη εισφορά των 95 ευρώ, έναντι 89% το 2017, εξ’αιτίας του γεγονότος ότι στις φορολογικές δηλώσεις του 2017 συμπεριελήφθησαν εισοδήματα από επιδοτήσεις.
Την κατώτατη εισφορά των 158 ευρώ για τον ΕΦΚΑ θα καταβάλλουν επίσης το 71% των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΑΝ έναντι 69,4% το 2017, το 68,7% των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ έναντι 64,2% το 2017 και το 49% των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ έναντι 45,8% το 2017.
•    Ο αριθμός των μη μισθωτών, υπόχρεων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, αυξήθηκε  στο διάστημα Ιανουαρίου 2017- Ιανουαρίου 2018 κατά 23.588 άτομα (1.407.911 από 1.384.323). Ειδικότερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (πρώην ΟΑΕΕ) που είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών αυξήθηκαν κατά 14.477 άτομα.
•    Η μέση μηνιαία εισφορά των μη μισθωτών για τον ΕΦΚΑ μειώνεται κατά 5,6% τον Ιανουάριο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη μέση μηνιαία εισφορά τον Ιανουάριο του 2017. Μόνο η μέση μηναία εισφορά των αγροτών αυξάνεται κατά 6,6%, λόγω της αύξησης του ποσοστού της εισφοράς στον κλάδο της σύνταξης από 14% το 2017 σε 16% το 2018 (η κατώτατη μηνιαία εισφορά των αγροτών αυξάνεται από τα 87 στα 95 ευρώ).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ 1/2018    ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ 1/2017
ΠΡΩΗΝ ΦΟΡΕΑΣ    ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ    ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ    ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ    ΜΕΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΟΑΕΕ                   606.988       219,40                   592.511       238,98
ΟΓΑ                   465.283       110,78                   472.345       103,93
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ                     41.797       196,14                     41.923       207,56
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ                     44.246       270,24                     43.905       301,84
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ                     53.622       215,15                     51.991       235,37
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ                     41.236       205,55                     31.098       236,79
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                        7.822       213,85                        5.462       252,88
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                   146.917       66,57                   145.088       86,33
ΣΥΝΟΛΑ               1.407.911       167,87               1.384.323       177,81

Συμπερασματικά, οι μη μισθωτοί καταβάλλουν πλέον χαμηλότερες και δικαιότερες εισφορές με βάση το εισόδημα και όχι επί πλασματικών και αυτόματα αυξανόμενων, ανά τριετία, ασφαλιστικών κλάσεων, που ήταν η αιτία για την αδυναμία πληρωμών, την αύξηση χρεών και την  απώλεια κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ούτε από τα γνωστά  κέντρα παραπληροφόρησης ούτε από όσους συστηματικά επιχειρούν, εντός και εκτός Βουλής,  να υποσκάψουν το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.