29 Ιούν 2018

ΕΦΚΑ: Προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2018 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων

Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών έως την Παρασκευή 6/7/2018.

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

29 Ιούν 2018

ΕΦΚΑ:Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μαΐου 2018 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαΐου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή

25 Ιούν 2018

Η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΔ αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων

Δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ. 1119/22.6.2018 εγκύκλιος με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουν.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)».

Με την ανωτέρω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν θέματι διατάξεων του Κ.Φ.Δ. αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων, ως εξής:

 • Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, για υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, αρχικής ή τροποποιητικής, χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής, και μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, με διαφορετικές κυρώσεις, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4512/2018, ήτοι από 17/1/2018 και μετά.
 • Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, επιβάλλονται οι κυρώσεις για τη διαδικαστική παράβαση της υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΚΦΔ.
 • Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ΚΦΔ, και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου επιβάλλεται επί του ποσού του φόρου που προκύπτει προς καταβολή, αντί του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ, πρόστιμο που ισούται με το ποσό του προστίμου των άρθρων 58 παρ. 2, 58Α παρ. 2, ή 59 παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου, κατά περίπτωση. Ωστόσο, το εν λόγω πρόστιμο περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή (ήτοι το τελικό ποσό της βάσει της δήλωσης φορολογικής υποχρέωσης, όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση κατά 40% του σχετικού προστίμου), εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό αυτής.
 • H δυνατότητα της κατά τα ανωτέρω μείωσης των προστίμων δεν παρέχεται για τις δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
 • Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, που αφορούν χρήσεις μέχρι την 31/12/2013, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 18 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Ν.4509/2017 και της παραγράφου 1 του άρθρου 398 του Ν.4512/2017.
 • Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή (μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις) επιβάλλεται πρόστιμο έως εκατό (100) ευρώ, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 72 του ΚΦΔ.
 • Με την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων μετά την κοινοποίηση της εντολής δεν θίγονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται για λοιπές παραβάσεις, όπως ενδεικτικά τα πρόστιμα του άρθρου 7 του ν.4337/2015 που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) ή του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. ή τα πρόστιμα του άρθρου 79 του Ν.4472/2017 για πλαστά, νοθευμένα ή εικονικά φορολογικά στοιχεία.
 • Τα αναφερόμενα περί μη επιστροφής και συμψηφισμού καταβληθέντων ποσών δεν ισχύουν στην περίπτωση της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
 • Φ.Μ.Α.Π. φυσικών και νομικών προσώπων, Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων και Ε.Φ.Α. μέχρι και το έτος 2013. Η Δ.Ο.Υ., κατά τον υπολογισμό του φόρου, σε κάθε προσδιορισμό φόρου, επιβάλλει τις ευνοϊκότερες για το φορολογούμενο κυρώσεις μεταξύ του πρόσθετου φόρου ή του αθροίσματος του τόκου του άρθρου 53, από την 1/1/2014 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πράξης Φ.Μ.Α.Π. ή της υποβολής της δήλωσης Φ.Α.Π. ή Ε.Φ.Α., και του προστίμου του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., το οποίο ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ.
 • Φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων. Για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το ποσό του προστίμου της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Δ. ή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 59 σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, δηλαδή το 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

Να σημειώσουμε ότι η ΠΟΛ. 1119/22.6.2018 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Δ. αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων, είναι ιδιαίτερα αναλυτική και εμπεριέχει πλήθος παραδειγμάτων προς πλήρη κατανόησή της από τον αναγνώστη φορολογούμενο.

22 Ιούν 2018

Α21: H νέα πλατφόρμα

Η υποβολή των δηλώσεων συνεχίζεται σε φρενήρεις ρυθμούς με αρκετούς φορολογούμενους να προσπαθούν μέχρι και χθες το απόγευμα στις 16:00 να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση, ώστε με την εκκαθάριση να ανοίξει και για αυτούς το νέο σύστημα για την υποβολή του επιδόματος στήριξης τέκνων Α21 από τον νέο φορέα ΟΠΕΚΑ, ο οποίος θα είναι πλέον αρμόδιος για όλα τα προνοιακά επιδόματα που θα χορηγούνται (π.χ. επίδομα στέγασης, ΚΕΑ κ.λπ.). Στη νέα πλέον πλατφόρμα που θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ (http://www.idika.gr), βάσει και του τελευταίου Δελτίου Τύπου, έως και τις 18/06/2018 έχουν υποβληθεί 427.674 αιτήσεις. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε και χθες επισήμως από την κεντρική ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη εκ νέου από τη Δευτέρα 25/06, προκειμένου μέχρι τότε να μπορέσει να ανασύρει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και χθες για να περιληφθούν στην πληρωμή της Β΄ δόσης του επιδόματος που θα γίνει στις 25-27 Ιουνίου.

Σε παλαιότερο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στον τρόπο υποβολής, στα κριτήρια, αλλά και στις προϋποθέσεις, ώστε οι φορολογούμενοι να γνωρίζουν εάν δικαιούνται ή όχι το επίδομα τέκνων. Όμως, η διαδικασία υποβολής, καθώς επίσης και τα κριτήρια υπολογισμού του επιδόματος έχουν αλλάξει.

Πλέον για οικογένειες έως 2 παιδιά και για οικογένειες με 3 παιδιά, αλλά με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία δεν ξεπερνάνε τα 33.000€, υπάρχει αύξηση του επιδόματος.

Στις κατηγορίες όμως 3 παιδιών και πάνω, υπάρχει σημαντική μείωση των ποσών και κατάργηση του ειδικού επιδόματος των 1.500€ που υπήρχε έως το 2017.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής του επιδόματος Α21;

Η προθεσμία υποβολής του επιδόματος μέχρι και σήμερα δεν έχει αλλάξει, οπότε ο φορολογούμενος σε περίπτωση που υποβάλλει για διάφορους λόγους καθυστερημένα τη δήλωσή του, το σύστημα τον αφήνει να υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα έως και τις 15/01/2019. Εάν παρέλθει η ημερομηνία και ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλλει την αίτηση, χάνει το δικαίωμα απαίτησης και είσπραξης του επιδόματος.

Πως υποβάλλεται η αίτηση του επιδόματος;

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ (http://www.idika.gr) επιλέγουμε την πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ επίδομα παιδιού (Α21).

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής του επιδόματος;

 • Με τους κωδικούς taxis και το ΑΜΚΑ του υπόχρεου μπαίνουμε στην πλατφόρμα, η οποία έχει απλουστεύσει εξαιρετικά τη διαδικασία, και επιλέγουμε ανάλογα με την κατάσταση της οικογένειας.
 • Στη συνέχεια κάνουμε συναίνεση στον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ της συζύγου σε περίπτωση οικογένειας 2 γονέων, ειδάλλως κάνουμε την αντίστοιχη επιλογή στην οικογενειακή κατάσταση και μας ανοίγει την αίτηση σε περίπτωση που είναι μονογονεϊκή η οικογένεια.
 • Έπειτα ανοίγει η σελίδα της αίτησης η οποία είναι προσυμπληρωμένη και ζητάει τη συμπλήρωση του αριθμού ταυτότητας, της διεύθυνσης κατοικίας, του σταθερού τηλεφώνου, του κινητού, του e-mail και του ΙΒΑΝ της τράπεζας για την πίστωση του επιδόματος.
 • Με τη συμπλήρωση των πιο πάνω στοιχείων, το σύστημα σου επιτρέπει να προχωρήσεις στην επικαιροποίηση των στοιχείων των τέκνων που έχει η οικογένεια, τα οποία η πλατφόρμα έχει αντλήσει από τη φορολογική δήλωση του υπόχρεου.

Πως υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται είτε με την έξτρα συμπλήρωση στοιχείων που θα ζητάει το σύστημα, είτε με το σκανάρισμα του απαιτούμενου εγγράφου και την επισύναψή του σαν αρχείο σε μορφή συνήθως pdf. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που το ζευγάρι έχει χωρίσει ή είναι σε διάσταση, το σύστημα στα στοιχεία συμπλήρωσης του παιδιού ζητάει να καταχωρήσεις τον αριθμό δικαστικής απόφασης, καθώς επίσης και το δικαστήριο από το οποίο αυτή εκδόθηκε. Εάν τα τέκνα φοιτούν σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο ΙΕΚ ,ΕΠΑΛ κ.λπ., τότε το σύστημα ζητάει την επισύναψη της βεβαίωσης σπουδών του τέκνου.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος Α21;

Το παρακάτω πινακάκι βοηθάει στο να δεί η κάθε οικογένεια εάν δικαιούται το επίδομα, καθώς επίσης και τη διαφορά στο ύψος του επιδόματος με βάση τα προηγούμενα κριτήρια.

Πως θα ενημερωθεί ο φορολογούμενος σε περίπτωση υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών;

Εάν μετά την υποβολή – κι ενώ έχει εγκριθεί το επίδομα – χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά ή τα δικαιολογητικά δεν είναι ευανάγνωστα, ο φορέας μέσω μηνύματος ή e-mail θα ενημερώσει τον υπόχρεο για την εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών μέσω αρχείου κι όχι καταθέτοντας τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, όπως γινόταν μέχρι και πέρυσι.

Ποιο θα είναι το τελικό ποσό του επιδόματος Α21 που θα εισπράξει η οικογένεια σε περίπτωση έγκρισης;

Με την οριστικοποίηση της αίτησης, ο υποβάλλων ενημερώνεται κατευθείαν από την πλατφόρμα εάν έχει εγκριθεί ή έχει απορριφθεί η αίτησή του, καθώς επίσης και για το ύψος του επιδόματος που θα λάβει.

Τα ευτράπελα όμως δεν λείπουν, αφού καθετί καινούριο μέχρι να αρχίσει να δουλεύει όπως πρέπει έχει και τις αστοχίες του…

Σε περίπτωση διαφωνίας με τον τρόπο υποβολής της αίτησης ή προβλήματος (όπως είχαμε συναντήσει πρόσφατα σε περίπτωση φορολογούμενου στο γραφείο μας), ο ΟΠΕΚΑ σε αφήνει να υποβάλεις το ερώτημά σου μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και δεν έχει ορίσει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας για άμεση εξυπηρέτηση, όπως έχει κάνει σε άλλα επιδόματα, π.χ. το Κοινωνικό Τιμολόγιο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, ακόμα δεν έχει απαντηθεί το ερώτημά μας, που ήταν το εξής:

Σε περίπτωση που το ζευγάρι είναι σε διάσταση και δεν υπάρχει επικοινωνία, τι γίνεται εάν υποβάλλει πρώτος την αίτηση ο ένας, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε; Το σύστημα δεν αφήνει τον άλλον να υποβάλλει κι αυτός και του ζητάει να συναινέσει στην ήδη υπάρχουσα αίτηση…

Τέλος, να τονίσουμε ότι όσοι συνάδελφοι ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επίδομα, θα πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας των φορολογουμένων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες ενημέρωσής τους στο μέλλον από τον φορέα.

22 Ιούν 2018

Διαδικασία και προϋποθέσεις σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών. Νέα δυνατότητα σύστασης εταιρειών αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. 63577/21.6.2018 απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών».

Απαιτούμενος χρόνος και κόστος σύστασης

1. Ο χρόνος σύστασης μιας εταιρείας, υπό κανονικές συνθήκες, ορίζεται στις δύο εργάσιμες ημέρες. Με την υποβολή της αίτησης σύστασης η ΥΜΣ οφείλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να προβεί σε έλεγχο των υποβαλλομένων εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων και εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης.

2. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της ΥΜΣ προκύψει ότι η αίτηση ή οποιοδήποτε από τα υποβαλλόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινήσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η αίτηση για τη σύσταση της εταιρείας απορρίπτεται.

3. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν για την περίπτωση σύστασης μέσω e-ΥΜΣ καθώς ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει ο ίδιος τα απαιτούμενα στοιχεία του άρθρου 4 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της e-ΥΜΣ. Η σύσταση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13, πραγματοποιείται αυτόματα.

4. Το κόστος σύστασης εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227).

β) Το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο αφορά μόνο την σύσταση Α.Ε. και το ύψος της ορίζεται στο 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της περ. α της παρ. 4 περιλαμβάνει:

α) Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της εταιρείας το οποίο ανταποκρίνεται στο διοικητικό κόστος για τη σύσταση της εταιρείας από την ΥΜΣ και ως εκ τούτου αποτελεί πόρο της ΥΜΣ που πραγματοποιεί τη σύσταση. Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες και στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των δέκα (10), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία (3) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

β) Το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. της περ. Β΄της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και το οποίο καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση (αρχική ή μεταβολής) στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Το τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί σε επίπεδο νομού το εν λόγω τέλος δεν καταβάλλεται.

6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να συστήσει εταιρεία μέσω της e-ΥΜΣ, τότε το κόστος σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπόμενου στο πρώτο εδάφιο της περ. Α΄ της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιβάρυνση των τριών (3) ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης δεν περιλαμβάνεται στο κόστος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ.

Προσκομιζόμενα Στοιχεία και Έγγραφα για τη Σύσταση εταιρείας

1. Κατάθεση εταιρικής σύμβασης

α) Για τη σύσταση που πραγματοποιείται μέσω της ΥΜΣ του Επιμελητηρίου, η εταιρική σύμβαση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, υπογεγραμμένη από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης η εταιρική σύμβαση είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19.

β) Για τη σύσταση που πραγματοποιείται μέσω του Πιστοποιημένου Συμβολαιογράφου ΥΜΣ, η εταιρική σύμβαση ανεξαρτήτως συστατικού τύπου, καταρτίζεται από τον Συμβολαιογράφο και υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

Το κείμενο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται σε κάθε περίπτωση και με τη μορφή μη επεξεργάσιμου ηλεκτρονικού εγγράφου χωρίς υπογραφές.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδρυτών

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συστήσει κάποιος εταιρεία αποτελεί η κατοχή ελληνικού ενεργού Α.Φ.Μ. δυνάμενου να διενεργεί συναλλαγές με την έννοια που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε Φορολογικές Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά τη στιγμή της σύστασης της εταιρείας. Περαιτέρω, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, υπήκοοι κράτους – μέλους ΕΕ ή τρίτων χωρών), προκειμένου να αιτηθούν τη σύσταση εταιρείας, θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια ΥΜΣ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των ακόλουθων νομιμοποιητικών εγγράφων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV):

Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα:

Αα. Οι Έλληνες υπήκοοι, αστυνομική ταυτότητα.

Αβ. Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.

Αγ. Οι πολίτες τρίτων χωρών:

Αγ1. Οι ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι ιδρυτές ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

Αγ1.1 Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται,

Αγ1.2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας) σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα και

Αγ1.3. Εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Αγ2. Οι ιδρυτές ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

Αγ2.1 Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται και

Αγ2.2 Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής. Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής, χορηγηθείσα ή αιτηθείσα, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής / επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και μπορεί είτε να προσκομίζεται σε αντίγραφο είτε να αναζητείται ηλεκτρονικά από την ΥΜΣ εφόσον το πληροφοριακό σύστημα το επιτρέπει.

Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής:

Βα. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού του νομικού προσώπου ιδρυτή. Όταν αυτό είναι καταχωρισμένο στο Γ.Ε.ΜΗ., το αντίγραφο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την ΥΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 ατελώς και απευθείας από τη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ..

Ββ. απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.

Βγ. Εάν ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για τη σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον νόμιμο εκπρόσωπο και η εταιρεία πρόκειται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, απαιτείται ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο. Εάν η σύσταση της εταιρείας γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, αρκεί εξουσιοδότηση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας έχει βεβαιωθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, αν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στο καταστατικό ή προκύπτει από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Γ. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα αλλοδαπής:

Γα. Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.

Γβ. Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης – εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.

Γγ. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

3. Λοιπά απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

α. Εξουσιοδότηση των ιδρυτών, όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο.

β. Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου αυτή προαπαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας.

γ. Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για τη σύσταση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στην οποία θα δηλώνεται:

δ.α. ότι δεν έχει ληφθεί Α.Φ.Μ. για την εταιρεία ως υπό ίδρυση από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ.β. η διεύθυνση της έδρας και αν το ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.

ε. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον ν. 4442/2016 (Α΄ 227).

4. Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπό χρεου, για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στην εταιρεία μετά τη σύστασή της:

α. «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3.

β. «Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται.

γ. «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7. δ. «Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται .

Τα έντυπα δηλώσεων (Μ), είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στις περιπτώσεις που οι ιδρυτές έχουν λάβει ήδη Α.Φ.Μ. για την εταιρεία ως υπό ίδρυση αναγράφουν αυτόν στην υπό α. ανωτέρω δήλωση έναρξης εργασιών Μ3.

Σύσταση μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr).

2. Με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης συστήνονται μόνο εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και στην υπουργική απόφαση 31637/2017 (Β΄928). Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές ηλεκτρονικά βάσει των οριζομένων στο άρθρο 19 της παρούσας.

3. Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS αναθέτουν κατ’ αρχήν σε έναν εξ αυτών ή σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας της e-ΥΜΣ. Το πρόσωπο αυτό:

α. αυθεντικοποιείται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου,

β. συμπληρώνει το πρότυπο καταστατικό, υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 και καταχωρίζει τα στοιχεία των εντύπων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου χωρίς ανάρτηση των ίδιων των εντύπων και

γ. δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 της συγκεκριμένης απόφασης.

4. Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ., το αίτημα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε ΥΜΣ της παρ 2 του άρθρου 1. Εναλλακτικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης μπορεί να επανεκκινηθεί με διαφορετική επωνυμία ή/ και διακριτικό τίτλο.

5. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων και εγγράφων και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της επωνυμίας, οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την υποβληθείσα αίτηση καθώς και για τα συνυποβληθέντα στοιχεία και έγγραφα, και αφού αυθεντικοποιηθούν σύμφωνα με την περ. Α΄ της παρ. 3 επικυρώνουν αυτά και υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδρυτών, η πρόσβαση στην e-ΥΜΣ για την υλοποίηση των ενεργειών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται από όλους διαδοχικά. Η αίτηση σύστασης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο κατόπιν της θέσης ηλεκτρονικής υπογραφής από όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους ιδρυτές, η οποία και αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων ανεξαρτήτως των καταχωρισμένων στο σύστημα της e-ΥΜΣ στοιχείων.

6. Ακολουθεί ηλεκτρονική καταβολή του κόστους σύστασης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 είτε με ηλεκτρονική κατάθεση από τον υπόχρεο στον τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών ή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά από την ΥΜΣ.

7. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των προηγούμενων παραγράφων η αίτηση θεωρείται ολοκληρωθείσα και το σύστημα της e-ΥΜΣ:

α. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης,

β. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.,

γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστηκαι κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,

δ. διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 10 μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο και να λάβει Α.Φ.Μ.,

ε. χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 10,

στ. ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της νέας εταιρείας,

ζ. εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο,

η. εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες,

θ. χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

8. Πρωτότυπα έγγραφα οποιουδήποτε είδους (υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.) δεν διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την e-ΥΜΣ σε άλλες Υπηρεσίες αλλά διατηρούνται ψηφιοποιημένα στον ηλεκτρονικό Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.

Δείτε αναλυτικά την ανωτέρω απόφαση εδώ.

22 Ιούν 2018

Επίδομα Παιδιού 2018: Την Τρίτη 26 Ιουνίου η καταβολή της Β΄ δόσης

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΑ:

Την ερχόμενη Τρίτη, 26 Ιουνίου πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων η Β δόση του Επιδόματος Παιδιού 2018.

Η επικείμενη πληρωμή της Β δόσης αφορά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο και θα συμπεριλαμβάνει όλες τις τυχόν αναδρομικές οφειλές από την αρχή του έτους για το νέο Επίδομα Παιδιού. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, αφού πρώτα γίνουν οι αναγκαίοι συμψηφισμοί με τα ποσά της Α δόσης, η οποία καταβλήθηκε πριν το Πάσχα.

Στην επικείμενη πληρωμή θα καταβληθούν και αναδρομικές οφειλές εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί και ελεγχθεί.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 – μέσω της οποίας εγκρίθηκαν ήδη πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις – θα επαναλειτουργήσει από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2018.

Υπενθυμίζεται πως στις 25-27 Ιουλίου θα ακολουθήσει η πληρωμή της Γ δόσης 2018, η οποία θα αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στους δικαιούχους που θα έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση και θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως τις 20 Ιουλίου. Ακολούθως, θα καταβληθούν όπως προβλέπεται και οι επόμενες διμηνιαίες δόσεις.

21 Ιούν 2018

Τα χρηματικά βραβεία σε επιβλέποντες καθηγητές για τη δημοσίευση εργασιών σε περιοδικά αποτελούν φορολογητέο εισόδημα

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095290 ΕΞ 2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική μεταχείριση χρηματικών βραβείων που δίδονται ως επιβράβευση σε επιβλέποντες καθηγητές για τη συμμετοχή τους μαζί με φοιτητές σε διαθεματικές εργασίες προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά».

Μεταξύ άλλων, με την παρούσα απόφαση διευκρινίζεται ότι, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε καθηγητές ως επιβράβευση για τη δημοσίευση διαθεματικών εργασιών σε διεθνή έγκριτα περιοδικά μετά από συνεργασία με φοιτητές και με άλλους ερευνητές, αποτελούν αμοιβή που τους καταβάλλεται στο πλαίσιο της απασχόλησης τους ως καθηγητές-επιβλέποντες προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών/μεταπτυχιακών. Συνεπώς, η αμοιβή αυτή δεν αποτελεί βραβείο αλλά εισόδημα από προσφερόμενη εργασία το οποίο φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ).

Δείτε το σύνολο της με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095290 ΕΞ 2018 απόφασης της ΑΑΔΕ εδώ.

21 Ιούν 2018

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του ΚΕΑ

Σύμφωνα με ΔΤ του Υπ. Εργασίας:

Από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαΐου 2018.

Το ποσό των 62.181.679,24 ευρώ θα καταβληθεί σε 279.889 δικαιούχους και αφορά συνολικά 610.000 άτομα.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

21 Ιούν 2018

Ολιγόωρη παράταση έως τις 16:00 σήμερα για τις αιτησεις Α21 που θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία της Β΄ Δόσης

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ:

Ολιγόωρη παράταση έως τις 16:00 σήμερα 21/6 για τις αιτησεις Α21 που θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία της Β Δόσης (πληρωμή 25-27/6).

Από Δευτέρα 25/6 διαθέσιμη ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις Α21.

Κάντε αίτηση για το Επίδομα Παιδιού 2018 εδώ.

20 Ιούν 2018

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών α΄ εξαμήνου 2013

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων του τέως Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα και με την υπ’αρ.398/Θ20/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α..