ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΠ(Ε1-Ε2-Ε3)  
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Μπορείτε επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε/να δείτε/να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία.
Με την ολοκλήρωση της υποβολής θα εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».

Προσοχή!
Εάν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης  Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ
Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να υποβάλετε Καταστάσεις Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΟΛ.1033/2014 ΚΑΙ ΠΟΛ.1054/2015)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΟΛ.1033/2014 ΚΑΙ ΠΟΛ.1054/2015)
Από την Υπηρεσία Υποβολής Καταστάσεων της ΠΟΛ 1033/2014 & ΠΟΛ 1054/2015 μπορείτε: 
Α)Να υποβάλετε ή να ανακτήσετε τυχόν υποβληθείσες:
Καταστάσεις στοιχείων Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων,
Καταστάσεις στοιχείων Επιχειρήσεων Ιδιωτικής Ασφάλισης,
Καταστάσεις στοιχείων Εταιρειών Ύδρευσης,
Καταστάσεις στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων,
Καταστάσεις δικαιούχων αποζημίωσης από αιτία ατυχήματος που υποβάλλεται από Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Β)Να ανακτήσετε τυχόν υποβληθείσες καταστάσεις στοιχείων Δημόσιων Θεραπευτηρίων και Ταμείων Ασφάλισης.

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 01/01/2012 και μετά εξαιρουμένων των υπερδωδεκαμήνων καθώς και να προβάλλετε την κατάσταση των υποβολών σας.

Προθεσμία:
Ως την λήξη προσθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 41 ΚΦΕ)

ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 41 ΚΦΕ)
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του Ν.4172/2013.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Από αυτή την υπηρεσία μπορούν να δηλωθούν και να τροποποιηθούν οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί, για συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών σας, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση  Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο.
Το Αποδεικτικό Ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση βάσει της 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β) Υπουργικής Απόφασης και μπορείτε να το δείτε και να το εκτυπώσετε σε πραγματικό χρόνο.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού ενημερότητας που έχει εκδοθεί από τη Δ.Ο.Υ. ή από το TAXISnet. (Δεν αφορά σε αποδεικτικά της υπηρεσίας TAXISphone η οποία είναι ανενεργή υπηρεσία από την 1/1/2013).

Φ.Π.Α.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ-VIES
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:
α) τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.
β) τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στα έτη Αναφοράς 2010 έως 2013.
γ) τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και τους διορθωτικούς Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΘΡΟΥ 39Β
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση Ένταξης στο Ειδικό Καθεστώς του Άρθρου 39β του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ από άλλες χώρες της Ε.Ε.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΠΑ-VIES
Η διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτρέψει στους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών να επαληθεύουν με ευκολία τους αριθμούς ΦΠΑ των πελατών τους.

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΠΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ν.4172/2013)
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:
Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
Παρακρατούμενος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα,
Προκαταβλητέος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα.